ชีวิตที่พอเพียง 3723a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด : ๑๗ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

ชีวิตที่พอเพียง  3723a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :    ๑๗ – ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๖๓

๑๘ มิถุนายน

เช้าประชุมคณะกรรมการอำนวยการทุนเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ทาง Zoom    บ่ายประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ บพท. ทาง MS Teams

 ฝนเริ่มตกหนักเวลาห้าทุ่ม  และตกต่อเนื่องเปาะแปะจนเช้า

๑๙ มิถุนายน

เช้าประชุมประจำสัปดาห์ของ สคส. ทาง MS Teams    บ่ายประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง ของ กสศ. ทาง Zoom  

ผลงานวิจัยหาไวรัสโควิด ๑๙ ในน้ำทิ้งที่เมืองมิลาน และตูริน ของอิตาลี พบไวรัสตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒    และพบว่าผู้ป่วยปอดอักเสบในฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตรวจพบเชื้อโควิด ๑๙ (๑)    

 

๒๐ มิถุนายน (เสาร์)

บทความเล่าเรื่องการทำงานค้นหาไวรัสสาเหตุโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในประเทศไทย  และการตรวจพบเชื้อ SARS-CoV-19 เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ห้องปฏิบัติการของสภากาชาดไทย    รวมทั้งเรื่อง Global Virome Project (๒)    ข่าว ซีเอ็นเอ็น ว่า ปอร์ตุเกศ มีอัตราตายจากโควิด ๑๙ ต่ำ เพราะใช้ สเตียรอยด์ (๓)    รายงานอาการปวดศีรษะเป็นอาการแรกในผู้ป่วยโควิด ๑๙ ที่เป็นไมเกรนอยู่ก่อน (๔) 

   

๒๑ มิถุนายน (อาทิตย์) )         

ใช้ App บนมือถือช่วยป้องกันการแพร่โควิด ๑๙ มีความซับซ้อน (๕) 

   

๒๒ มิถุนายน

ฝนตกหนักตั้งแต่ตีสี่    และตกปรอยๆ จนถึงสาย    บ่ายสี่โมงตกปรอยๆ  

ครบ ๒๘ วันที่ประเทศไทยไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ที่ติดเชื้อจากในประเทศ    ท่ามกลางการระบาดรุนแรงขึ้นในอเมริกาใต้  เอเชียใต้  และรัสเซีย    รวมทั้งการระบาดระลอกสองที่จีน ญี่ปุ่น เกาหลี  

เช้าประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาพัฒนาระบบ อววน.    บ่ายประชุมคณะกรรมการสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ปรึกษา    ทั้งสองรายการประชุมผ่าน Zoom    ได้เห็นความก้าวหน้าของสมาคมอย่างน่าชื่นใจ    เป็นการรวมตัวกันของนักวิชาการเพื่อทำประโยชน์แก่สังคม  

สรพ. เสนอวิธีจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลในยุคโควิด ๑๙ (๕)      

๒๓ มิถุนายน

เช้าประชุม online PLC ของมูลนิธิสยามกัมมาจล    แล้วออกไปทำฟันที่ศิริราช    แล้วกลับมาประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ Genomics ของ สวรส. ในตอนบ่าย    ทั้งสองรายการผ่าน Zoom  

 ระดับ คอร์ติซอล ในพลาสม่า น่าจะเป็นดัชนีแม่นที่สุดในการบอกความเสี่ยงที่จะเสียชีวิต ในผู้ป่วยโควิด ๑๙ (๖)    นี่คือฮอร์โมนบอกความเครียด    ที่ระดับในผู้ป่วยโควิด ๑๙ อาจสูงกว่าในผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่    คาดว่าจะมีวัคซีนใช้ในปีหน้า และจะใช้กับผู้มีความเสี่ยงสูงก่อน (๗) 

๒๔ มิถุนายน   ครบ ๘๘ ปี เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง

ประชุมกลั่นกรองโครงการ TSQP รุ่น ๒  ที่เสนอโดยทีมงานใหม่ ๘ ทีมงาน ทั้งวัน  

      

วันที่

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย

สะสม

ตายสะสม

จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก

ตายสะสมทั่วโลก

สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)

๑๗ มิถุนายน

   ๐

   ๓,๑๓๕

  ๕๘

๘,๒๕๔,๖๑๑

๔๔๓,๖๕๒ (๑๖ น.)

๒,๑๓๗,๗๓๑/๑๑๖,๙๖๓

๑๘

   ๖

   ๓,๑๔๑

  ๕๘

๘,๓๔๗,๑๗๒

 ๔๔๘,๘๘๑ (๑๖ น.)

๒,๑๖๓,๒๙๐/๑๑๗,๗๑๗

๑๙

   ๕

   ๓,๑๔๖

  ๕๘

๘,๔๘๔,๖๐๔

 ๔๕๓,๘๔๐ (๑๗.๔๐ น.)

๒,๑๙๑,๐๕๒/๑๑๘,๔๓๔

๒๐

   ๑

   ๓,๑๔๗

  ๕๘

๘,๖๔๘,๔๕๔

 ๔๖๐,๔๔๐ (๑๖ น.)

๒,๒๑๙,๖๗๕/๑๑๙,๐๙๗

๒๑

   ๑

   ๓,๑๔๘

  ๕๘

๘,๗๙๑,๔๐๒

 ๔๖๔,๒๓๔ (๑๖ น.)

๒,๒๕๕,๑๑๙/๑๑๙,๗๑๙

๒๒

   ๓

  ๓,๑๕๑

   ๕๘

๘,๙๕๒,๔๗๑

 ๔๖๘,๓๓๑ (๑๖. น)

๒,๒๗๙,๘๗๙/๑๑๙,๙๖๙

๒๓

    ๕

  ๓,๑๕๖

   ๕๘

๙,๐๙๗,๕๙๖

 ๔๗๒,๑๓๖  (๑๖.๒๐ น.)

๒,๓๑๒,๓๐๒/๑๒๐,๔๐๒

๒๔

    ๑

  ๓,๑๕๗

   ๕๘

๙,๒๔๑,๙๙๖

 ๔๗๖,๙๖๕ (๑๖ น.)

๒,๓๔๗,๐๒๒/๑๒๑,๒๒๘

ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่รับเชื้อจากภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม เป็นต้นมา    ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน เป็นเวลา ๓๐ วัน    แต่ในระดับโลกการระบาดยังเพิ่มอัตราขึ้นเรื่อยๆ     จีน เกาหลี อินโดนีเซีย เกิดการระบาดระลอกสอง    ระลอกสองไวรัสมาจากต่างประเทศ    ไทยต้องระวังเต็มที่

วิจารณ์ พานิช

๒๔ มิ.ย. ๖๓                 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)