2020-06-24 คำชวนสับสน ชุด C – carry

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision C

2020-06-24

170224-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – carry

23 กุมภาพันธ์ 2017 17:45 น.

http://www.gotoknow.org/posts/624432

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้า ในประโยค

Revised on 2017.02.23

Dictionary.com

ออกเสียง “carry”

(เน้น พยางค์ แรก) ว่า “KAR-ee”

Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “carry” และ “take”

ตามปกติใช้ “carry” และ “take” เพื่อกล่าวว่า

บางคน “เคลื่อนย้าย” บุคคล/สิ่งของ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง


เมื่อ ใช้ “ carry” เป็นการ แสดงว่า สิ่งนั้น ค่อนข้างมี น้ำหนักมาก เช่น

‘He picked up his suitcase and carried it into the room.’

‘My father carriedus on his shoulders.’

‘She gave me some books to take home.’

ใช้ทำการขนส่งสามารถกล่าวได้ว่า

“’a ship/train/lorry (truck)’ is carrying” สินค้า เฉพาะชนิดหนึ่ง

เช่นเดียวกัน ยังสามารถกล่าวได้ว่า

“‘a plane/ship/train/หรือ bus’ is carrying passengers.” เช่น

‘We passed tankers carryingcrude oil.’

‘The aircraft was carrying145 passengers and crew.’

สามารถใช้ “take” ในทำนองเดียวกัน

เพียงแต่เมื่อ ระบุว่า จะ “take” บางคน/สิ่ง นั้นไปยังที่ใด

เช่นกล่าวว่า “The ship was taking crude oil to Rotterdam.’

แต่ไม่อาจใช้ว่า “The ship was taking crude oil.” เช่น

‘This is the first of several aircraft to take British aid to the area.’

ยังสามารถ กล่าวว่า

“ยานพาหนะขนาดเล็ก เช่น “‘a car’ take you somewhere” เช่น

‘The taxi took him back to the station.’

ข้อควรระวัง:

อย่ากล่าวว่า “a small vehicle ‘carries’ you somewhere.”

Longman Dictionary of Contemporary English

ให้รายการสำนวน ประกอบด้วย “carry” เช่น

“carry” บางสิ่ง “forward”

“carry” บางสิ่ง “off”

“carry on”

“carry” บางสิ่ง “out”

“carry” บางสิ่ง “over”

“carry” บางคน/บางสิ่ง “through”

“carry” ……. ”risk” เช่น

‘It was a response that carried considerable risk.’

‘Their shareholders, not the taxpayer, would carry the risk of failure.’

“carried” ….. “story” เช่น

‘Even serious broadsheets have carried stories about a bee in a bun and a metal bolt in a tin of spaghetti sauce.’

“carry the burden of” เช่น

‘They have both carried the burden of bearing the brunt for Britain in international competition for the last decade and more.’

‘The policy sciences carry the burden of providing useful knowledge.’

“carry” ….. “sentence” เช่น

‘The felony charge carries a maximum sentence of five year or less in the county jail.’

‘The offence under s.47 is relatively serious, carrying a possible sentence of five years.’

“carry the day” เช่น

‘Jackson’s common-sense attitude carried the day.’

‘The parking situation carried the day in the best-of category.’

“carry yourself” เช่น

‘But I always knew how to carry myself.’

‘He is wearing his carnation again, and he could not possibly carry himself more erect.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน C Revised 20200408ความเห็น (0)