ชีวิตที่พอเพียง 3718a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด : ๑๐ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

ชีวิตที่พอเพียง  3718a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :    ๑๐ – ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๖๓

๑๑ มิถุนายน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการค้นพบว่า สารสะกัดจากกระชายขาวมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโควิด ๑๙ ในหลอดทดลอง (๑)   มีผลงานวิจัยบ่งชี้ว่าผู้ติดเชื้อที่ระดับธาตุเหล็กในเลือดต่ำ อาการโรครุนแรง (๒) 

เช้า ออกไปที่กระทรวงสาธารณสุข ออกรายการ FB Live กับ นพ.  ประพจน์ เภตรากาศ   และ ดร. ภก. ยงศักดิ์ ตันติปิฎก  แห่งมูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย (มพท.) เรื่องการเรียนรู้กับการแพทย์แผนไทย    บ่ายประชุมกลั่นกรองโครงการ TSQP รุ่น ๑  ระยะที่ ๒ ของ กสศ.  ผ่าน ซูม   

๑๒ มิถุนายน

เช้าประชุมมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ โดยผ่าน Google Meet    เที่ยงออกไปที่ สคส. เพื่อประชุมทางไกลกับ กฟผ. เตรียมจัดประชุมเหย้าเยือน HPON ครั้งที่ 8 หลังจากนั้นประชุมประจำสัปดาห์ของ สคส.    รถบนท้องถนนใกล้ปกติ  

๑๓ มิถุนายน (เสาร์)

Review article (2) อธิบายความซับซ้อนของการติดเชื้อไวรัส และโควิด ๑๙    ที่ในบางคนเชื้ออาจอยู่ในร่างกายยาวนาน    บทความอธิบายว่า ร่างกายขี้ตื่น ทำให้การติดเชื้อโควิด ๑๙ เกิดอาการรุนแรงได้เพราะ cytokine storm (3)   

       

๑๔ มิถุนายน (อาทิตย์) )         

ปักกิ่งประกาศภาวะฉุกเฉิน เพราะมีผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙ รายใหม่ ๔๕ คน    สะท้อนภาพคลื่นการระบาดรอบสอง (๔) จุดแพร่เชื้อที่ตลาดปลา     ไทยยกเลิกห้ามออกนอกบ้านยามวิกาล เริ่ม ๒๓.๐๐ น.     

   

๑๕ มิถุนายน

ฝนตกตีสองถึงเช้า    อากาศตอนเช้าเย็นลงมาก    การระบาดของโควิดรอบ ๒ ในจีน สร้างความตระหนกและความรู้เรื่อง จุดเสี่ยงใหม่คือตลาดสดขายเนื้อสด ในกรณีนี้คือปลา        ทำให้การผ่อนผันรอบสี่ของไทยต้องทำอย่างระมัดระวัง   

เช้าประชุมโครงการวิจัย Spearhead เรื่องบริการสุขภาพฉุกเฉิน ของ วช.   บ่ายประชุมประเมินข้อเสนอโครงการ PISA for Schools ของ กสศ.    ประชุมผ่าน Zoom ทั้งสองรายการ

๑๖ มิถุนายน

บ่ายประชุมกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ TSQP2 ของ กสศ. ทาง Zoom

ยา dexamethasone ช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิด ๑๙ ที่อาการรุนแรงได้ (๕)     

เย็นฝนตกจนค่ำ     

๑๗ มิถุนายน

เช้าประชุม R2R Core Team    บ่ายประชุม SiCORE-M  ทั้งสองเป็นงานของศิริราช ประชุมผ่าน Zoom    ตอนเที่ยงออกไปรักษาฟันที่ศิริราช    ประชุมผ่าน Zoom บนรถยนต์  คลื่นไม่ดี หลุดบ่อย

บ่ายฝนตก  ฟ้ามืด    

      

วันที่

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย

สะสม

ตายสะสม

จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก

ตายสะสมทั่วโลก

สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)

๑๐ มิถุนายน

   ๔

   ๓,๑๒๕

  ๕๘

๗,๒๔๓,๖๐๔

๔๑๑,๔๕๗ (๑๖ น.)

๑,๙๗๙,๘๕๐/๑๑๒,๐๐๖

๑๑

   ๐

   ๓,๑๒๕

  ๕๘

๗,๓๖๑,๓๗๘

 ๔๑๖,๒๐๔ (๑๖ น.)

๒,๐๐๐,๔๖๔/๑๑๒,๙๒๔

๑๒

   ๔

   ๓,๑๒๙

  ๕๘

๗,๕๑๖,๐๘๙

 ๔๒๑,๔๑๗ (๑๖ น.)

๒,๐๒๓,๓๔๗/๑๑๓,๘๒๐

๑๓

   ๕

   ๓,๑๓๔

  ๕๘

๗,๖๓๔,๓๑๕

 ๔๒๕,๓๖๘ (๑๖ น.)

๒,๐๔๙,๐๒๔/๑๑๔,๖๖๙

๑๔

   ๑

  ๓,๑๓๕

  ๕๘

๗,๗๖๘,๔๔๗

๔๒๙,๗๓๙ (๑๖ น.)

๒,๐๗๔,๕๒๖/๑๑๕,๔๓๖

๑๕

   ๐

  ๓,๑๓๕

   ๕๘

๗,๙๐๐,๙๒๕

 ๔๓๓,๐๖๖ (๑๘.๒๐ น)

๒,๐๙๔,๐๕๙/๑๑๕,๗๓๒

๑๖

    ๐

  ๓,๑๓๕

   ๕๘

๘,๐๓๓,๗๐๐

 ๔๓๖,๘๐๗ (๑๙ น.)

๒,๑๑๓,๓๗๒/๑๑๖,๑๓๕

๑๗

    ๐

  ๓,๑๓๕

   ๕๘

๘,๒๕๔,๖๑๑

๔๔๓,๖๕๒ (๑๖ น.)

๒,๑๓๗,๗๓๑/๑๑๖,๙๖๓

ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่รับเชื้อจากภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม เป็นต้นมา    ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน เป็นเวลา ๒๓ วัน   เกิน ๓ สัปดาห์แล้ว    เนื่องจากจีนและเกาหลีเกิดการระบาดระลอกสอง    ไทยต้องระวังเต็มที่

วิจารณ์ พานิช

๑๗ มิ.ย. ๖๓                          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (3)

การผ่อนผันในไทย หลายคนก็ผ่อนคลายตามค่ะ น่ากลัวเหมือนกันนะคะ

[email protected]
IP: xxx.123.24.108
เขียนเมื่อ 

Akruti, the most sophisticated cosmetic and plastic surgery facility in Hyderabad. This medical facility is set up with the goal to provide immaculate solutions for the cosmetic needs, while assuring warm care to support the client on the path to recovery. The poor structured body parts can hamper your elegance, and cosmetic surgery offers you with a second chance, to resurrect the shapes of these body parts, and turn them beautiful. And we are experienced at this, which made us the preferred place for Cosmetic Surgery in Hyderabad, India. http://akruti.co.in/

[email protected]
IP: xxx.123.24.108
เขียนเมื่อ 

Akruti, the most sophisticated cosmetic and plastic surgery facility in Hyderabad. This medical facility is set up with the goal to provide immaculate solutions for the cosmetic needs, while assuring warm care to support the client on the path to recovery. The poor structured body parts can hamper your elegance, and cosmetic surgery offers you with a second chance, to resurrect the shapes of these body parts, and turn them beautiful. And we are experienced at this, which made us the preferred place for Cosmetic Surgery in Hyderabad, India. http://akruti.co.in/