วันนี้ขณะที่ผมกำลังขับรถกลับจากจังหวัดกำแพงเพชร รองวิบูลย์  ซึ่งกำลังเดินทางกลับจาก การไปประชุมวิจัย ร่วมกับพื้นที่ จังหวัด และสกว. ที่จังหวัดสุโขทัย ก็ได้โทรประสานแจ้งมายังผมว่า ทาง รศ.พีรเดช แจ้งว่า สกว.มีงานวิจัย และหนังสือของ สกว.ดีๆ หลายๆ เล่ม ซึ่งทางห้องสมุดสามารถจะติดต่อขอบริจาคหนังสือจากทางสกว.ได้ ขอเพียงห้องสมุดจัดมุม สำหรับหนังสือของ สกว.โดยเฉพาะ

         ซึ่งผมก็ได้เรียนให้อาจารย์วิบูลย์รับทราบว่า ตรงกับใจห้องสมุดพอดีที่เราเตรียมห้อง ค้นคว้าสำหรับนักวิจัยไว้โดยเฉพาะสำหรับอาคารสำนักหอสมุดใหม่  ซึ่งทางห้องสมุด คิดไว้ว่าในห้องนี้จะมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักวิจัย รวมทั้งมีมุมเอกสาร ตำรา สำหรับนักวิจัยใช้ในการค้นคว้าโดยเฉพาะ รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่สำหรับการค้นคว้า ประมวลผล

         และถ้าได้เอกสาร หนังสือ งานวิจัยดีๆ จากทางสกว.มา ผมคิดว่าคงเกิดประโยชน์อย่างมากกับนักวิจัย และ นิสิตปริญญาโท ปริญญาเอก อย่างแน่นอน