ผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะระบายสีภาพวาดการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ในเด็กปฐมวัยเตรียมอนุบาล 3 ขวบ

ชื่อเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะระบายสีภาพวาดการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ในเด็กปฐมวัยเตรียมอนุบาล 3 ขวบผู้วิจัย นางสมจิต ทุยไทสงค์ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2561บทคัดย่อ ผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะระบายสีภาพวาดการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ในเด็กปฐมวัยเตรียมอนุบาล 3 ขวบ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) 1. เพื่อหาประสิทธิภาพแผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะระบายสีภาพวาดการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ในเด็กปฐมวัยเตรียมอนุบาล 3 ขวบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลแผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะระบายสีภาพวาดการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ในเด็กปฐมวัยเตรียมอนุบาล 3 ขวบ 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ ก่อนและหลังจัดจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะระบายสีภาพวาดการเล่านิทานเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ในเด็กปฐมวัยเตรียมอนุบาล 3 ขวบกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือเด็กปฐมวัยเตรียมอนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปักหมู สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้มาโดยการแบบสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) จำนวนนักเรียน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) คือ แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะระบายสีภาพวาดการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัยอนุบาล 3 ขวบ จำนวน 12 แผน 2) ชุดกิจกรรมศิลปะระบายสีภาพวาดการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัยอนุบาล 3 ขวบ 3) แบบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t–test)
ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพแผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะระบายสีภาพวาดการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ในเด็กปฐมวัยเตรียมอนุบาล 3 ขวบ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.19/82.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะระบายสีภาพวาดการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ในเด็กปฐมวัยเตรียมอนุบาล 3 ขวบ มีค่าเท่ากับ 0.5800 หรือคิดเป็นร้อยละ 58.00 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 58.00
3. เด็กปฐมวัยเตรียมอนุบาล 3 ขวบ ที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะระบายสีภาพวาดการเล่านิทานเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัยเตรียมอนุบาล 3 ขวบ มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยหลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน spความเห็น (0)