ชีวิตที่พอเพียง 3630. PMA 2020 : 1. สื่อสารเรื่อง PMAC ต่อสังคมไทย


วันที่ ๑๗ มกราาคม ๒๕๖๓ ผมให้สัมภาษณ์คุณพิทักษ์ ไทยพาณิชย์ แห่ง นสพ. บางกอกโพสต์ เรื่อง “ความสำคัญของการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล พ.ศ. ๒๕๖๓    และเวทีระดับโลกหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พ.ศ. ๒๕๖๓”  (PMAC 2020 / UHC 2020)  

ประเด็นแรกที่เขาถามคือ ความสำคัญของการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล    ซึ่งตอบได้สั้นๆ ว่า   สำคัญเพราะมีคุณค่าสองอย่าง อย่างแรกคือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” หรือสมเด็จพระบรมราชชนกแห่ง ร. ๙   อย่างที่สองคือ เพื่อทำประโยชน์ให้แก่โลก

ขยายความได้ว่า “สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ทรงเป็นประทีปแก่วงการสุขภาพของไทยและของโลก ในด้าน การทำเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เหนือผลประโยชน์ส่วนตน     เราจึงเฉลิมพระเกียรติท่านเพื่อใช้เป็นสติเตือนใจผู้คน หรือเป็นประทีปนำทางให้แก่ผู้คน    

ส่วนเรื่องทำประโยชน์แก่โลก คือการใช้การประชุม PMAC เป็นเวทีโลก เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ  หรือนโยบายด้านสุขภาพระดับโลกและระดับประเทศ     เวลานี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า PMAC เป็นการประชุมที่ดีที่สุด คุณภาพสูงที่สุด    ในเรื่องการพัฒนานโยบายหรือระบบสุขภาพ    โดยที่เราจัดการประชุมนี้ทุกปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐  

คำถามที่ ๒ ทำไมปีนี้จึงเลือกหัวข้อ เร่งยกระดับความก้าวหน้า เพื่อบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า    คำตอบคือระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC – Universal Health Coverage)    ที่ยอมรับกันทั่วโลก ว่าเป็นระบบที่มีคุณค่ายิ่งต่อชีวิตที่ดีของผู้คน    ประเทศใดมีระบบนี้ และจัดการได้ดี  พลเมืองจะได้รับประโยชน์มาก    และทั่วโลกให้ความยอมรับนับถือระบบของประเทศไทยมาก   

แต่การจัดให้มี และจัดการระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้เกิดผลดี เป็นเรื่องซับซ้อนมาก    มีมิติต่างๆ หลายแง่หลายมุม    การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศต่างๆ  และระหว่างนักวิชาการและนักปฏิบัติจึงมีประโยชน์มาก   PMAC  เคยจัดประชุมเรื่อง UHC มาแล้ว ๒ ครั้ง     คือในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จับประเด็นเรื่องการจัดการด้านเงิน (Financing) เพื่อ UHC    และในปี ๒๕๕๙ จับประเด็นเรื่อง การจัดลำดับความสำคัญ (Priority Setting) เพื่อ UHC    ปีนี้จับเรื่อง เร่งยกระดับความก้าวหน้า     เพราะเจ้าภาพร่วมของการประชุมรู้สึกว่า พัฒนาการของ UHC ในโลกยังเดินช้าไป

คำถามที่ ๓   ประเด็นสำคัญของ UHC ที่ต้องยกระดับความก้าวหน้า ที่กล่าวกันในการประชุม PMAC 2020 / UHC 2020  มีอะไรบ้าง    คำตอบคือ การประชุมครั้งนี้มี ๓ หัวข้อย่อย   ได้แก่ (๑) ประเด็นสำคัญ เพื่อการบรรลุ UHC ในปี 2030 ของโลก    ซึ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีโครงสร้างพื้นฐานด้านบริการปฐมภูมิ หรือ Primary Health Care  (๒) ระบบการเงินที่ช่วยให้มีระบบ UHC ที่กว้างขวางและคุ้มครองได้ลึก  (๓) การเชื่อมโยง UHC กับ SDGs   

รายละเอียดขงอหัวข้อย่อยของการประชุม ดูได้ที่ (๑)

จะเห็นว่า UHC มีระดับของการคุ้มครองได้หลากหลายระดับ    ทั้งในแง่ของความครอบคลุมกลุ่มประชากร   ในแง่ของความครอบคลุมชนิดของบริการ   และในแง่ของการจ่ายค่าบริการ    ในประเทศไทยเราผู้คนมักคิดว่า UHC หมายถึงรัฐจ่ายให้หมด     แต่ในญี่ปุ่นประชาชนผู้รับบริการต้องจ่ายเองส่วนหนึ่งด้วยเสมอ ที่เรียกว่า co-pay    และเวลานี้ผมไปรับการรักษาด้านทันตกรรมที่โรงพยาบาลศิริราช โดยใช้สิทธิข้าราชการ(บำนาญ) ผมต้องจ่ายเพิ่มเติมด้วยเสมอ    ครั้งละราวๆ หนึ่งพันถึงสามพันบาท    

คุณค่าที่เห็นได้ชัดมากของระบบคุ้มครองสุขภาพถ้วนหน้าของไทย    คือสมัยนี้เราจะไม่เห็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวจากการใช้จ่ายเงินรักษาพยาบาลพ่อหรือแม่   ในสมัยผมเป็นเด็กและตอนเริ่มเป็นหมอ เราเห็นบ่อยมาก      

คำถามที่ ๔ ถามเรื่อง ผลที่ได้จากการประชุมครั้งนี้    ตอบว่าการประชุมคือการประชุม    ผลที่แท้จริงอยู่ที่การปฏิบัติ  หรือการนำเอาความรู้ที่ได้จากการประชุมไปปรับใช้ในสถานการณ์ของประเทศตน    ประเทศไทยนอกจากจะได้เฉลิมพระเกียรติ  และสร้างเกียรติภูมิของประเทศไทยในวงการสุขภาพโลกแล้ว    เราก็ได้เรียนรู้มาก    นำเอาความรู้มาพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของเรา    ซึ่ง สปสช. เป็นหน่วยงานบริหารระบบ    แต่จะให้ระบบมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพสูง ต้องการความร่วมแรงร่วมใจดำเนินการโดยทุกภาคส่วน     สำหรับประชาชน การใช้ระบบนี้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซื่อสัตย์สุจริต เป็นการช่วยกันจรรโลงระบบ    เพราะหากผู้คนเอาแต่ได้ ไม่ใช้บริการอย่างพอเหมาะพอควร    ระบบ UHC ก็รวนเรได้    

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓   ทาง สปสช. เจ้าของงาน ส่งลิงค์ผลงานมาให้ อ่านได้ที่ (๑)

วิจารณ์ พานิช  

๑๗ ม.ค. ๖๓  และ ๘ ก.พ. ๖๓


   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)