พิมพ์ Crytal Report จากหน้า Web

Crystal Report Viewer Printing

Imports CrystalDecisions.Shared
Imports System.IO
Imports CrystalDecisions.CrystalReports.Engine

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim TargetFileName As String

Dim FileSize As Long

Dim oRD As New ReportDocument

Dim crReportObject As ReportObject

Dim oExO As ExportOptions

Dim oExDo As New DiskFileDestinationOptions

'ชื่อไฟล์ pdf

TargetFileName = Server.MapPath("/") & "OrderControl" & Session.SessionID & ".pdf"

'เรียกไฟล์ Report "Income Statement.rpt"

oRD.Load(Server.MapPath("/") & "OrderControlIncome Statement.rpt")

'Export to PDF

oExDo.DiskFileName = TargetFileName

oExO = oRD.ExportOptions

oExO.ExportDestinationType = ExportDestinationType.DiskFile

oExO.ExportFormatType = ExportFormatType.PortableDocFormat

oExO.DestinationOptions = oExDo

oRD.Export()

oRD.Close()

' The following code writes the pdf file to the Client’s browser.

Response.ClearContent()

Response.ClearHeaders()

Response.ContentType = "application/pdf"

Response.WriteFile(TargetFileName)

Response.Flush()

Response.Close()

'delete the exported file from disk

'System.IO.File.Delete(TargetFilename)

End Sub

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Mobile VB.NETความเห็น (0)