การจัดวางเพื่อกำหนดกรอบคร่าว ๆ ของโครงสร้างองค์กร คปสอ.เขาชัยสน โดยตกลงว่าจะมีคณะทำงานต่าง ๆ  6 ชุด คือ 1) ทีมวิชาการ และข้อมูลข่าวสาร 2) ทีมบริการและการสร้างหลักประกันสุขภาพ 3) ทีมลูกค้าสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์ 4) ทีมแผนงาน และการประเมินผล 5) ทีมไตรภาคีพัฒนาสุขภาพชุมชน และ 6) การเงิน และงบประมาณ พร้อมทั้งทีมนำฯ ที่ได้รับมอบหมาย ก็ได้นำเสนอกรอบหน้าที่ของแต่ละชุด ก็ผ่านไปในการประชุมเมื่อวันที่ 7 พ.ย.2548 (เรื่องเดิมที่ ผู้ก่อการดี "ยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพอำเภอเขาชัยสน")

     แต่พบว่ามีหน้าที่ที่ซ้ำซ้อนกันอยู่ในหลาย ๆ ส่วน อันนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าภาพของปัญหาที่เคยได้พูดคุยเริ่มปรากฏออกมาชัดเจน กล่าวคือ บางครั้งเมื่อมีภาระกิจตามแผนงานโครงการเกิดขึ้น แต่ละภาคส่วนจะไม่สามารถตัดสินในชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบหลัก หรือเจ้าภาพ ที่ประชุมของทีมนำฯเพื่อยกร่างยุทธศาสตร์สุขภาพอำเภอเขาชัยสน จึงเห็นร่วมกันว่า "ยอมรับ" ว่าเหตุการณ์ที่เจ้าภาพได้ไม่ชัดเจนเกิดขึ้นบ่อยจริง

     เมื่อทุกฝ่ายเริ่มมองเห็นเช่นเดียวกัน ก็สรุปได้ว่าจะมีการทบทวนหน้าที่ของแต่ละคณะทำงานกันใหม่ แล้วลองโยนโจทย์ที่เป็นตัวอย่าง เช่น การออกหน่วย พอสว. คณะใหน/ใครรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลัก หรือ การเกิดโรค/อาการอุปทานหมู่ขึ้นที่โรงเรียน คณะใหน/ใครรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลัก ในส่วนใด หากเริ่มตอบได้เร็วและชัด ก็จะแสดงถึงความชัดเจน

     อีกอย่างที่ผมได้มอบไว้ให้ทีมนำช่วยกันคิดต่อ คือการขัดเกลาชื่อคณะทำงาน เพื่อให้คนอื่น ๆ ได้เห็นดีเห็นงามและมีส่วนร่วมในการคิดด้วย จากนั้นก็พร้อมที่จะนำคณะทำงานทั้ง 6 คณะไปสรรหา ประธานและเลขาฯ คณะทำงาน แล้วขอให้คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน (คปสอ.) ได้เห็นชอบในหลักการในวันที่ 16 พ.ย.2548 นี้

     ที่ประชุมได้ถกกันปนะเด็นว่าคณะทำงานควรจะมีรูปร่างอย่างไรดี ก็ได้ข้อสรุปว่าไม่ควรเกินชุดละ 5-7 คน จากนั้น ให้ใช้วิธีชักชวน แย่งกัน (เพื่อให่เกิดคุณค่าสูงสุดในตนเอง) เพื่อชักชวนคนเข้ามาเป็นคณะทำงานของแต่ละคณะ อันนี้เป็นหน้าที่ของประธานและเลขาฯ ที่ผ่านความเห็นชอบในเบื้องต้นแล้ว โดยมีเงื่อนไขว่าคนหนึ่ง ๆ จะเป็นคณะทำงานได้ไม่เกิน 2 ชุด ก็ตกลงตามนี้ โดยพี่สวาทฯ สาธารณสุขอำเภอ ในฐานะประธาน คปสอ.ก็นั่งอยู่ในที่ประชุมด้วย และเห็นดีเห็นงามเป็นอย่างยิ่ง

     การประชุมคราวถัดไปจะเป็นการทำ Workshop เพื่อยกร่างยุทธศาสตร์สุขภาพอำเภอเขาชัยสน ในวันที่ 29 พ.ย.2548 ณ วณอุทยานนกน้ำทะเลน้อย อ.ควนขนุน แบบวันเดียวให้เสร็จ มืดค่ำก็ต้องเสร็จก่อนกลับ กลุ่มเป้าหมายคือ คณะกรรมการ คปสอ.ทุกคน หัวหน้าสถานีอนามัยทุกคน หัวหน้ากลุ่มงานที่ รพ.เขาชัยสน ผู้บริหารทุกคน ทีมนำ คณะทำงานที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่าน (ซึ่งจะซ้ำกันบ้าง) ตัวแทนหน่วยบริการ ทั้งหมดจำนวน 50 คน