มุมมองมุสลิม 1.ความเข้าใจ กับ สันติภาพ

การแก้ปัญหาด้วยวิธีการสมานฉันท์และสันติวิธีโดยการสร้างความยุติธรรม การส่งเสริมให้มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม จารีตประเพณีและศาสนา รวมทั้งการเผยแผ่ความรู้และทำความเข้าใจการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง ต้องได้รับการสนับสนุนและเอาใจใส่ควบคู่กันไป เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการเยียวยา สร้างเอกภาพและสันติสุขให้เกิดขึ้นในภาคใต้ ประเทศไทย

ความเข้าใจ กับ สันติภาพ

สันติภาพเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนแสวงหา ต้องการสถาปนาให้เกิดขึ้นในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลกที่เราทุกคนอาศัยอยู่ ถึงแม้จะมีความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม และศาสนา แต่ทั้งหมดล้วนเป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นเพื่อมิตรภาพ การทำความรู้จัก การช่วยเหลือ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังที่เกิดขึ้นในสังคมและแผ่นดินไทยตลอดมา

อิสลาม เป็นศาสนามีคำสอนชัดเจนในเรื่องการดำรงสันติภาพของมนุษย์(ดูอิสลามศาสนาแห่สันติัิภาพ) โดยได้เข้ามากำหนดรายละเอียดของชีวิตมุสลิมตั้งแต่ภายในจิตใจตลอดจนการแสดงออกภายนอก รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ของมุสลิมกับสภาพแวดล้อมทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันมีผู้นับถืออิสลามอาศัยกระจายอยู่ทุกทวีป มีจำนวนประชากรถึง1 ใน 4 ของโลก ส่งผลให้ชุมชนและสังคมต่างได้รับผลกระทบโดยตรงจากมุสลิม

หลังจากเหตุการณ์ 11 กันยายน 2544 เป็นต้นมา ส่วนต่างๆของโลกเกิดความรุนแรงและความขัดแย้งทวีขึ้นจนปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน รวมทั้งเหตุการณ์ไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการสร้างทัศนะคติในแง่ลบให้กับอิสลาม เพ่งเล็งไปยังมุสลิมว่าเป็นผู้นิยมความรุนแรง จนเกิดความอคติครอบงำไปทั่ว ความเข้าใจต่อกันและกันถูกความหวาดระแวงเข้ามาแทนที่ ทำให้อิสลามเป็นศาสนาที่ถูกเข้าใจผิดและถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของความไม่สงบ ทั้งๆที่การทำความเข้าใจในอิสลามถือเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหา และเป็นเงื่อนไขในการสร้างสันติภาพอย่างบริบูรณ์

ท่ามกลางปัญหาที่รุนแรงนี้ทำให้สันติสุขของมนุษยชาติสั่นคลอน โซ่ตรวนแห่งความเจ็บปวดนี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่สามารถแก้ปัญหาที่พันธนาการอยู่ให้หลุดพ้นไปได้ สภาวะของการขาดความเข้าใจที่เกิดขึ้นบนความหลากหลายและแตกต่างของบุคคล นำมาซึ่งความบาดหมางระหว่างกัน การแก้ปัญหาด้วยวิธีการสมานฉันท์และสันติวิธีโดยการสร้างความยุติธรรม การส่งเสริมให้มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม จารีตประเพณีและศาสนา รวมทั้งการเผยแผ่ความรู้และทำความเข้าใจการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง ต้องได้รับการสนับสนุนและเอาใจใส่ควบคู่กันไป เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการเยียวยา สร้างเอกภาพและสันติสุขให้เกิดขึ้นในภาคใตและ้ ประเทศไทย

.........................

ดูบทความ อิสลาม : ศาสนาแห่งสันติภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มุมมอง มุสลิม

คำสำคัญ (Tags)#สันติภาพ#อิสลาม#ความเข้าใจ#ความรุนแรง#อิสลามศาสนาแห่งสันติภาพ

หมายเลขบันทึก: 67288, เขียน: 14 Dec 2006 @ 19:05 (), แก้ไข: 22 Mar 2012 @ 21:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

การปลดโซ่ตรวน คือ ใช้ใจต่อใจช่วยกันเหยียวยารักษาใจให้มั่นคง

เครื่องพันธนาการ คือ สิ่งที่รบกวนจิตใจ ...แต่ต้องใช้ใจเพื่อเชื่อมต่อใจเพื่อเหยียวยารักษา ...การมีมุมมองที่แตกต่างเป็นสิ่งที่ดี แต่การดำรงอยู่ในสังคมที่ได้ชื่อว่า ประเทศนั้นย่อมเป็นเอกราช เพื่อสืบเผ่าพันธุ์ เพื่อความมั่นคงถาวรสืบไปแต่เบื้องหน้าตลอดชั่วกาลนาน...

 

เขียนเมื่อ 

1241228836_m

727850228_m

          I Am Terror

เพื่อสันติ มาร่วมขบวนการ"ไร้การก่อ"กันเถอะ