ความเข้าใจ กับ สันติภาพ

สันติภาพเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนแสวงหา ต้องการสถาปนาให้เกิดขึ้นในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลกที่เราทุกคนอาศัยอยู่ ถึงแม้จะมีความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม และศาสนา แต่ทั้งหมดล้วนเป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นเพื่อมิตรภาพ การทำความรู้จัก การช่วยเหลือ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังที่เกิดขึ้นในสังคมและแผ่นดินไทยตลอดมา

อิสลาม เป็นศาสนามีคำสอนชัดเจนในเรื่องการดำรงสันติภาพของมนุษย์(ดูอิสลามศาสนาแห่สันติัิภาพ) โดยได้เข้ามากำหนดรายละเอียดของชีวิตมุสลิมตั้งแต่ภายในจิตใจตลอดจนการแสดงออกภายนอก รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ของมุสลิมกับสภาพแวดล้อมทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันมีผู้นับถืออิสลามอาศัยกระจายอยู่ทุกทวีป มีจำนวนประชากรถึง1 ใน 4 ของโลก ส่งผลให้ชุมชนและสังคมต่างได้รับผลกระทบโดยตรงจากมุสลิม

หลังจากเหตุการณ์ 11 กันยายน 2544 เป็นต้นมา ส่วนต่างๆของโลกเกิดความรุนแรงและความขัดแย้งทวีขึ้นจนปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน รวมทั้งเหตุการณ์ไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการสร้างทัศนะคติในแง่ลบให้กับอิสลาม เพ่งเล็งไปยังมุสลิมว่าเป็นผู้นิยมความรุนแรง จนเกิดความอคติครอบงำไปทั่ว ความเข้าใจต่อกันและกันถูกความหวาดระแวงเข้ามาแทนที่ ทำให้อิสลามเป็นศาสนาที่ถูกเข้าใจผิดและถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของความไม่สงบ ทั้งๆที่การทำความเข้าใจในอิสลามถือเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหา และเป็นเงื่อนไขในการสร้างสันติภาพอย่างบริบูรณ์

ท่ามกลางปัญหาที่รุนแรงนี้ทำให้สันติสุขของมนุษยชาติสั่นคลอน โซ่ตรวนแห่งความเจ็บปวดนี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่สามารถแก้ปัญหาที่พันธนาการอยู่ให้หลุดพ้นไปได้ สภาวะของการขาดความเข้าใจที่เกิดขึ้นบนความหลากหลายและแตกต่างของบุคคล นำมาซึ่งความบาดหมางระหว่างกัน การแก้ปัญหาด้วยวิธีการสมานฉันท์และสันติวิธีโดยการสร้างความยุติธรรม การส่งเสริมให้มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม จารีตประเพณีและศาสนา รวมทั้งการเผยแผ่ความรู้และทำความเข้าใจการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง ต้องได้รับการสนับสนุนและเอาใจใส่ควบคู่กันไป เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการเยียวยา สร้างเอกภาพและสันติสุขให้เกิดขึ้นในภาคใตและ้ ประเทศไทย

.........................

ดูบทความ อิสลาม : ศาสนาแห่งสันติภาพ