เมื่อวันที่  12 ธค. 49 ผมได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง การติดตามนิสิตเพื่อชำระเงินทุนหมุนเวียนสำหรับประกอบธุรกิจระหว่างเรียน ซึ่งในแต่ละปีมหาวิทยาลัยจะจัดสรรทุนหมุนเวียนประกอบธุรกิจสำหรับนิสิตที่ทำโครงการเสนอเข้ามาในระหว่างเรียน โดยจัดสรรมาจากเงินกองทุนเมตตาในแต่ละปี กองกิจฯจะเป็นผู้คัดเลือกแต่ละโครงการ แล้วก็ทำประกาศนิสิตที่ได้ทุน แล้วให้นิสิตมาทำสัญญาที่กองคลัง และทำเรื่องเบิกเงินให้แก่นิสิต กองคลังก็จะตั้งหนี้ในระบบการเงินนิสิตเป็นค้างชำระในนิสิตในแต่ละปี  หัวข้อที่ประชุมวันนี้ การที่นิสิตที่ได้กู้ยืมเงินไปแล้วไม่ได้นำส่งคืนเงินทุนที่ให้กู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย โดยการผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ซึ่งในปัจจุบันก็มีปัญหาว่านิสิตได้กู้ยืมไปแล้วได้ถูกพ้นสภาพนิสิตหรือออกไปเลยโดยไม่ได้ชำระเงินคืน ดังนั้นจึงได้เชิญประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาหารือการติดตามหรือแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก ซึ่งกองกิจฯเป็นผู้ติดตามเงินที่ค้างชำระเงินดังกล่าวด้วย โดยมีกองกิจ กองคลัง และนิติกร ได้หารือการแก้ไขปัญหา คือ ให้กองกิจทำหนังสือทวงหนี้ผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน โดยทำเป็นหนังสือตอบรับทวงเป็นครั้ง ๆ ไป ให้ทวง 3 ครั้ง ก็ยังไม่ได้ให้ทำรายงานเสนอผู้บริหารเป็นลำดับขั้นและจะดำเนินการทางกฏหมายต่อไป เพื่อให้ได้คืนเงินมาเพื่อจะได้จัดสรรให้แก่ปีต่อไป