องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  ปัจจุบันมีบทบาทในชุมชนมากขึ้น  แต่ละคนเฝ้ามอง  อบต.  ในมุมมองที่แตกต่างกันนักธุรกิจ  ผู้รับเหมาก่อสร้าง   ก็มองเป็นแหล่ง ปั้มเงิน   ในกระเป๋า   นักการเมืองมองเป็นฐานเสียง  นักการเมืองฉบับชาวบ้านมองเห็นเป็นสถานที่ยกระดับทางสังคให้กับตัวเอง  และอีกหลายมุมมอง

            อบต.  ในปัจจุบันจึงเป็นศูนย์รมของกิจจกรรมของชุมชนมากมายเมื่อกิจกรรมมากปัญหาและความขัดแย้งก็มากเป็นเงาตามตัว  

             เท่าที่ได้ไปสัมผัส  คลุกวงใน   กับอบต.  หลายแห่งทำให้พอสรุปเป็นความขัดแย้งในองค์กรที่ชัดเจน  2  ประเด็น

            ประเด็นแรกเป็นความขัดแย้งเรื่องของการบริหารงานบุคคล   ทั้งเรื่องการกำหนดกรอบแผนงานบุคลากร  ซึ่งอาจจะมีเป้าหมายของการกำหนดกรอบมุ่งเพื่อพัฒนาองค์กรหรือบาง  อบต.  มีความมุ่งหวังที่จะเป็นช่องทางหาผลประโยชน์จากการบรรจุคนเข้ามาทำงาน

          ส่งเหล่านี้เชื่อมโยงกับอิทธิพลทั้งทางการเมือง  (ฐานคะแนน)  ผลประโยชน์ทั้งของตนเอง  และเครือญาติ  บางอบต.เป็นอบต.เครือญาติ

          ความขัดแย้งประการที่สองเป็นความขัดแย้ง  ทางการเงินและการคลังของอบต.  เองที่งบประมาณเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ถึงแม้ว่า  อบต.  แต่ละแห่งมี่นโยบายการบริหารการเงินที่เป็นอิสระแตกต่างกันไป  แต่ก็สร้างความขัดแย้งภายในองค์กรอย่างรุนแรงและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

           นอกจากนี้เมื่อสิ้นปีบาง  อบต.  ผลการประกอบการดี  มีโบนัสแจก  คนละ  20000 - 30000 บาท  แต่บาง  อบต.ผลการประกอบการขาดทุนไม่ได้โบนัสจึงมีข้อโต้เถียงภายในองค์กรและเปรียบเทียบระหว่างองค์กร  อบต.ด้วยกัน   จึงเกิดความรุนแรงให้เราเห็นผ่านสื่อให้เราเห็นอยู่เป็นประจำ

         เราจะทำอย่างไรที่จะเอาโอกาสที่เกิดความขัดแย้งภายในองค์กรมาเป็นบทเรียนเพื่อให้เกิดปัญญาที่จะจัดการความไม่รู้   ให้เป็น  อบต.  Km  ได้อย่างสง่างาม