CoP การดูแลผู้ป่วยเด็กแบบประคับประคอง CoP เราชาวกุมารฯ แลกเปลี่ยนครั้งที่ 6

การประชุม COP การดูแลผู้ป่วยเด็กระยะท้าย ครั้งที่6/2561

วันที่ 13มีนาคม2562

ณ ห้องประชุมหอผู้ป่วย NICU

เริ่มการประชุม 14.15น. 

ผู้เข้าร่วมแลก เปลี่ยน

 1. นางพัชรากร        อ่อนทอง          

  2. นางสุธีรา                   ยาทองไชย       

  3. นางประกาย               โพธิ์งาม            

  4. นางสาวพรชนก            คมพิพัฒน์พงศ์     

  5. นางวราลักษณ์             เย็นญา            

  6. นางสาววัชรี                พิมสา             

  7. นางสาวกมลรัตน์          ภิรมย์ไกนภักดิ์    

  8. นางสาวมัลลิกาล           พวงสุวรรณ        

    

    หัวข้อแลกเปลี่ยนที่   1กำหนดการอบรม Pediatric Palliative Care แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม    

   หัวข้อแลกเปลี่ยนที่ 
   2 การจัดทำ CNPG เรื่อง แนวปฏิบัติในการคัดกรองการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยเด็ก

   กำหนดการอบรม Pediatric Palliative Care แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม

             จัดเตรียมการอบรม  Pediatric Palliative Care แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรมโดยจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งประสานงานร่วมกับกลุ่มพัฒนาบุคลากรแผนกกุมารฯ ในการดำเนินการ

   โดยกำหนดการมีดังนี้

   การอบรม  Pediatric Palliative Care แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม 

    โรงพยาบาลศรีนครินทร์  

   26เมษายน2562

   08.00- 08.30                               ลงทะเบียน          

   08.30 -08.45.                              ผู้ตรวจการพยาบาลฯ กล่าวเปิดงาน                            

   08.45-  9.30                               Principle of Pediatric Palliative Care

                                                   พว.สุธีรา ยาทองไชย  พยาบาลศูนย์การพยาบาลรายกรณี

   09. 30 -10.45                              Nurse’s role  in Symptoms Management in PPC                

                                                   พว.สุธีรา ยาทองไชย พยาบาลศูนย์การพยาบาลรายกรณี

   10. 45 -11.00                              พักรับประทานอาหารว่าง

   11.00 -12.30                               Communication Skill in  Pediatric Palliative Care

   พว.สุธีรา ยาทองไชย พยาบาลศูนย์การพยาบาลรายกรณี

   12.00 -13.00                               พักรับประทานอาหารกลางวัน

   13.00-14.30                                WHAT, WHEN ,WHY  bereavement Care  inPediatric Palliative Care

   พว.สุธีรา ยาทองไชย พยาบาลศูนย์การพยาบาลรายกรณี

   14.30 -14.45                               พักรับประทานอาหารว่าง

   14.45 -15.30                               เรียนรู้ เข้าถึง เข้าใจ ครอบครัวผู้ป่วยเด็กระยะท้าย

                                                      พระจิตร์  จิตตสังวโร

   สรุปการทำกิจกรรมในการอบรม

   1. หัวข้อCommunication Skill  in  Pediatric Palliative Careรูปแบบกิจกรรม เน้นหลักการฟังและการสื่อสาร โดยให้ผู้เข้าอบรมจับคู่กันและแลกเปลี่ยนกันเล่าประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย โดยผู้ฟังจะต้องฟังอย่างเดียว ไม่ให้ซักถามหรือตัดสินผู้พูด
   2. หัวข้อ WHAT, WHEN ,WHY  Bereavement Care  in Pediatric Palliative Care รูปแบบกิจกรรมให้ผู้เข้ขาอบรมนั่งหลับตาและนึกถึงที่ที่ตัวเองรู้สึกปลอดภัยจากนั้นให้เขียนกราฟ lost history graph  (กราฟการสูญเสีย) ซึ่งการสูญเสียอาจไม่ใช่การตายก็ได้

   การเตรียมการอยู่ระหว่างการดำเนินงานและประสานงานกับกลุ่มพัฒนาบุคลากรแผนกกุมาร

    การจัดทำ CNPG เรื่อง แนวปฏิบัติในการคัดกรองการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยเด็ก

             สืบเนืองจากแผนการดำเนินงานของแผนกกุมารฯ ทางกลุ่ม COP Pediatric palliative care ทางกลุ่มจึงเริ่มดำเนินการในการจะจัดทำ CNPG เรื่อง แนวปฏิบัติในการคัดกรองการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยเด็กโดยขั้นแรกมีการกำหนดการค้นหาจาก PICO

   P : Pediatric Palliative , Familly ,NICU, PICU

   I : screening , criteria , consultation

   C : -

   O :การเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองของผู้ป่วยเด็กและครอบครัว

   ที่มาของปัญหา คือ จากการทำงานที่ไม่มีแบบประเมินทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองได้

   วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแบบคัดกรองการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยเด็ก

   ผลลัพธ์ ผู้ป่วยได้รับการคัดกรองการดูแลแบบประคับประคอง

   และนัดประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 20 มีนาคม 2562 เพื่อดำเนินการเรื่อง CNPG

   จบการประชุม  เวลา  16.25น. 

   นางสาวพรชนก คมพิพัฒน์พงศ์

   คุณลิขิต

   บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของผู้หญิงสีขาว   ความเห็น (0)