ช่วงนี้เป็นการเบิกเงินค่าสอนเป็นจำนวนมาก ซึ่งตามระเบียบแล้วการเบิกเงินค่าสอนจะเบิกได้ภาคเรียนละ 1 ครั้งเมื่อสิ้นภาคเรียน แต่จะต้องมีการส่งเกรดรายวิชาที่ตนเองสอนก่อนจึงจะเบิกค่าสอนได้ ที่ผ่านมาแต่ละคณะส่งเบิกค่าสอนมาที่กองคลังฯ กองคลังฯก็จะตรวจสอบการคำนวณอัตราค่าสอนว่าตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่และจะส่งไปตรวจสอบจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนว่ามีจำนวนกี่คน และส่งเกรดหรือยัง ที่กองทะเบียนก่อน และจะส่งไปตรวจสอบรายวิชาแต่ละรายวิชามีการชำระเงินหรือไม่ที่ กองแผนงาน กว่าอาจารย์จะได้ค่าสอนก็ต้องใช้เวลานานพอสมควร และที่ผ่านมาได้ปรึกษาหาหรือเกี่ยวกับค่าสอนใหม่ โดยให้แต่ละคณะเบิกค่าสอนได้ตามวงเงินที่กำหนดไว้ของแต่ละคณะ และให้แต่ละคณะรับรองว่ามีการส่งเกรดเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้กองคลังได้ตรวจสอบได้เร็วขึ้น ขณะนี้กองคลังและพัสดุได้ตรวจจำนวนนักศึกษา และการส่งเกรดเองโดยตรวจสอบที่ระบบการลงทะเบียนเองโดยจะลดขั้นตอนลง เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าสอนได้เร็วขึ้น ส่วนการตรวจสอบการว่าแต่ละรายวิชาได้ชำระเงินหรือยังกองคลังฯก็ตรวจสอบเอง ซึ่งมีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการตรวจสอบโดยการออนไลน์อย่แล้ว จึงนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ต่างก็เป็นข้อมูลเดียวกันอยู่แล้วในระบบ