วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2549   ช่วงเช้าได้ทำงานพิมพ์เอกสารและถ่ายเอกสาร  ประสานงานติดต่อเรื่อง การย้ายอุปกรณ์สำนักงาน  จัดทำป้ายสาธิตการออกกำลังกาย  และช่วงบ่ายได้เดินเอกสารและได้ไปเรียนโปรมแกรม  Adobe  Page  Maker 7.0 กับพี่แผนกสื่อสารและประชาสัมพันธ์  จนถงึเวลา 16.00 น. และได้กับขึ้นมาที่แผนกและได้เขียนเอกสารหน้าซอง  Co Mail  เพื่อจัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานต่างๆภายในและภายนอกบริษัทการบินไทย