ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่วาระแห่งชาติ

จากผลกระทบของปฏิวัติเขียวตลอด 50 กว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้คนในประเทศเกิดสภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ สิ่งแวดล้อมพัง ดินเสื่อม น้ำเสีย มีสารเคมีตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผมและเครือข่าย จึงร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นท้าทาย การพัฒนาธุรกิจเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ นำทีมโดย ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ ฉายาเจ้าชายเกษตรอินทรีย์ โดยการจัดตั้ง สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย ขึ้น เพื่อเป็นองค์กรเชื่อมโยงระดับนโยบายของหน่วยงานที่พร้อมจะขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ซึ่งตอนนี้มี กรมการค้าภายใน เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนตลาดสินค้าอินทรีย์ นอกจากนี้ได้พัฒนาเครื่องมือขึ้นมา ใช้ชื่อว่า SDGsPGS ซึ่งมาจากคำ 2 คำ มารวมกัน คือ SDGs Sustainable Development Goals กับ PGS โดยIFOAM ให้คำนิยามสั้นๆ ว่า PGS คือ “ระบบประกันคุณภาพในระดับท้องถิ่น ที่ให้การรับรองผู้ผลิตโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และตั้งอยู่บนฐานของความเชื่อถือ เครือข่ายทางสังคม และการแลกเปลี่ยนความรู้ “ [Participatory Guarantee Systems (PGS) are locally focused quality assurance systems. They certify producers based on active participation of stakeholders and are built on a foundation of trust, social networks and knowledge exchange.]ปัจจุปันมีการจัดตั้งสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนในแต่ละจังหวัด จำนวนกว่า 35 จังหวัด เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายในจังหวัดให้ห่วงโว่คุณค่าของการทำ ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนประเทศ ไปสู่ความอุดสมบูรณ์เหมือนในอดีต

http://www.clinictech.most.go.th/online/organicnet/login.asp

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลินิกเทคโนโลยีความเห็น (0)