K-sharing : ทิศทางการบริหารพัสดุในปี 2548 (2)

การปฏิบัติแนวใหม่ ซึ่งสามารถจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน

 มีเรื่องเก็บมาเล่าเกี่ยวกับการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการบริหารพัสดุในปี 2548 และข้อพึงระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ที่จัดขึ้นที่โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีหลายเรื่องซึ่งอยากแบ่งปันให้ชุมชนสำนักงานเลขานุการและชุมชนคนพัสดุได้ทราบครับ

   ในการปฏิบัติงานพัสดุ ส่วนใหญ่จะต้องมีการตรวจรับของเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะมีการจ่ายเงิน แต่มีการปฏิบัติแนวใหม่ ซึ่งสามารถจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน ครับ โดยอ้างจากหนังสือเวียน ที่ กค. 0409.3/ ว. 106 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการกรณีที่คู่สัญญาของส่วนราชการแจ้งความประสงค์จะขอรับเงินก่อนที่ส่วนราชการจะตรวจรับทรัพย์สินหรืองานนั้น ให้ถือปฏิบัติดังนี้

     1. เมื่อคู่สัญญาหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องมีความประสงค์ที่จะขอรับเงินทันทีที่มีการส่งมอบงาน ให้ส่วนราชการแจ้งให้คู่สัญญาหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง กรอกข้อความและลงลายมือชื่อในแบบสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาเดิมที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

     2. ให้คู่สัญญาหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ (Bank Guarantee) ตามตัวอย่างที่ กวพ. กำหนดมามอบให้แก่ส่วนราชการเพื่อเป็นหลักประกันด้วย และเมื่อส่วนราชการได้ดำเนินการตรวจรับถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการจะคืนหนังสือค้ำประกันให้แก่คู่สัญญาหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องต่อไป

     3. สำหรับวิธีปฏิบัติอื่น ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

     เป็นแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ที่น่าสนใจสำหรับชุมชนสำนักงานเลขานุการและชุมชนคนพัสดุครับ  

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)