ผมสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาแลวัฒนธรรม  ชั้นมันธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเด็กในวัยนี้กำลังอยู่ในวัยแห่งการอยากรู้อยากลอง  และมีความสนใจในเรื่องอื่นมากกว่าการเรียน(ส่วนใหญ่) การจัดการเรียนการสอนในวิชาสังคม  เป็นเรื่องที่เขาไม่ค่อยจะสนใจเท่าไร  การสอนตามแผนการสอนที่วางไว้ใช้ได้แต่ห้องที่เรียนดี  ส่วนห้องท้าย ๆ ก็ต้องมีแผนการสอนต่างหาก  ก็ยังแก้ปัญหาความสนใจของเด็กไม่ได้  จึงได้ทดลองนำข้อมูลที่จะสอนจากหนังสือมาเปลี่ยนเป็น Powerpoint มีทั้งภาพและข้อความ  รู้สึกเขาสนใจขึ้น  ให้เขาไปหาข้อมูลเขาก็เริ่มไปค้นคว้ามากขึ้น  อันนี้เป็นเพียงจาการสังเกตุจากผลการทำแบบทดสอบหลังเรียน  ยังไม่ถึงขั้นทำเป็นวิจัยในชั้นเรียน  แต่คิดว่าต้องทำแล้วละ  เลยคิดในใจโดยตั้งหัวข้อว่าเปรียบเทียบการสอนแบบธรรมดากับสอนโดยใช้ Powerpoint ไมรู้ถูกเปล่ายอมรับว่ายังมีความรู้ทางการวิจัยน้อย