1.วิจารณ์งานของ            นส. นันทิยา (หนึ่ง)  

2.ที่ blog                 www.gotoknow.org/blog/nunu eng  

  3.งานเรื่อง                   Dancer  

4.ข้อมูลที่เก็บมา              ใช้ได้ เพราะ เหมือนเป็น ารเอาประสบ ารณ์ตรงตนเองเอามาเล่า   

จึง ทำ ให้ข้อมูลที่ได้มาถู ต้องละแน่นอนไม่จ เป็นต้องไปเ ็บข้อมูลเพิ่มมา  

5.แหล่งข้อมูล                มาจา กตัวเองทั้งหมดแทบจะไม่มีจากคนอื่น

  6.วิธีการเก็บข้อมูล           มาจา กตัวเองทั้งหมดแทบจะไม่มีจากคนอื่น เอาประสบ กา รณ์ตรงมาเล่า  

7.วิธีการเรียบเรียงข้อมูล     ไม่ต้องเรียบเรียงข้อมูล ก้อได้เนื่องจามาจาตนเองทั้งหมด