วันนี้ผมได้ช่วยกองประชาสัมพันธ์ตรวจข่าวเกี่ยวกับเรื่องการใช้น้ำประปาในตอนเช้าและได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ flash macromedia ในการสร้างตัวการ์ตูนประกอบบทสคริปที่ได้รับมาจากพี่เจ้าหน้าที่ และยังได้ใช้โปรแกรมสร้างตัวการ์ตูนออกมาเป็นภาพพิมพ์ลงบนแผ่นสติกเกอร์ประกอบตัวอักษรลงบนกระดาษ A4 และได้ใช้โปรแกรม photoshop cs ในการพิมพ์เอกสารของฝ่ายประชาสัมพันธ์ประกอบรูปภาพของบุคลากรในหน่วยงานแล้วปริ้นลงบนกระดาษ A2 และได้ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องตัดสติกเกอร์และยังได้ช่วยพี่เจ้าหน้าที่ติดสติกเกอร์ด้านหน้ากองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์