NICE ศึกษาดูงานคณะสหเวชศาสตร์

การมาศึกษาดูงานเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น

    เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาทางสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (Naresuan Institute for Community Empowermert : NICE) ได้ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานด้านระบบประกันคุณภาพการศึกษาและระบบ 5 ส. ของคณะสหเวชศาสตร์  นำทีมโดยดร.อรสา เตติวัฒน์และบุคลากรของ NICE  ท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) ได้บรรยายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมให้กับทางสถาบันฯ ได้รับทราบ สำหรับผมเองได้บรรยายเกี่ยวกับระบบ 5 ส. ความจริงทางสถาบันฯ เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร การมาศึกษาดูงานเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น จนคณบดีได้เกิด IDEA ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคณะที่อยู่ข้างเคียง อาทิเช่น คณะทันตแพทยศาสตร์  และคณะพยาบาลศาสตร์ ในส่วนของสำนักงานเลขานุการเองผมพยายามสร้างความสัมพันธ์ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ เพราะเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ที่ดีเป็นกลยุทธ์หนึ่งของสำเร็จที่แท้จริง (REAL) ตามที่ ดร.จอห์น ซีแม็กซ์เวลล์ ได้กล่าวไว้ครับ http://www.gotoknow.org/archive/2005/07/01/10/09/25/e690

     เก็บภาพการศึกษาดูงานของของ NICE มาฝากครับ

 

                                                                                                                   บอย

                                                                                      ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (1)

สมลักษณ์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
    ผมเห็นด้วยกับการศึกษาดูงานภายในมหาวิทยาลัยครับ คณะสหเวชศาสตร์กำลังเป็นผู้นำด้านการให้ศึกษาดูงาน คณะใหญ่เช่นคณะวิทย์น่าจะไปดูงานที่สหเวชฯ แต่ถ้าลองคิดกลับกัน คุณบอยน่าจะทำโครงการให้คณะสหเวชฯ มาเยี่ยมคณะวิทย์ฯบ้าง เผื่อจะได้คุณเพชรรัตน์ไปเขียนบล็อกครับ