kitty
นาย กิตติ กสิณธารา

97.ประวัตินายกิตติ กสิณธารา


ประวัติวิทยากร

ชื่อ – ชื่อสกุล     นายกิตติ  กสิณธารา

เกิด                 วันที่ 16  เมษายน พ.ศ.2495

ที่อยู่ปัจจุบัน       บ้านเลขที่ 85/29 หมู่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    มือถือ  084 – 705 – 1350

E – Mail :        kasinthara99@gmail.com

Facebook :    http://facebook.com/kasinthara,  http://facebook.com/ตัวอย่างสื่อปฐมวัย, http://facebook.com/ครูปฐมวัย PLC,
                    http://facebook.com/ว 21 กับ ศน.กิตติ กสิณธารา,  http://facebook.com/QA กับ ศน.กิตติ,                                      Web blog       http://researchers.in.th/blog/kasinthara

                   http://www.gotoknow.org/blogs/books/view/kasinthara

ประวัติการศึกษา พ.ศ.2511     โรงเรียนอำนวยศิลป์

                        พ.ศ.๒๕๑๔     ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

                       พ.ศ.2520     การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  บางเขน

                       พ.ศ.2533     ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการรับราชการ                      

 1. 1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบางใหญ่
 2. 2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่
 3. 3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
 4. 4. หัวหน้าฝ่ายวิจัย หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1
 5. 5. ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1
 6. 6. ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
 7. 7.  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ   ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

รางวัล           

1. ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2528)

2. ได้รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ (สีทอง) สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี (พ.ศ.2518) 

3. ได้รับประทานเข็มเชิดชูเกียรติ (สีทอง) สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จากพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายา ฯ (พ.ศ.2520)

4. ประกาศเกียรติคุณบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ มีคุณลักษณะความเป็นผู้บริหาร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2544)

  5.  ศิษย์เก่าดีเด่น ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

  6.  รางวัล หนึ่งแสนครูดีสาขาศึกษานิเทศก์

  7. ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ระดับเหรียญทอง ประจำปี 2555

  ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

  1 การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  2 การพัฒนาระบบนิเทศภายใน

  3 การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

  4 การวิจัยในชั้นเรียน

  5 การวิจัยพัฒนานวัตกรรม

  6 การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

  7 การจัดทำผลงานทางวิชาการ

  8 การพัฒนาครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ

  9 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

  10 การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  11 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  12 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

  13 การสอนแบบโครงงาน

  14 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

  15 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด

  16 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา

  17 การสร้างวินัยเชิงบวก

  18 การพัฒนาทักษะชีวิต

  19 การวัดและประเมินผลการศึกษา

  20 การพัฒนาก่อนให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

  21 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่อาเซี่ยน

  22. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

  23. การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตาม ว ๒๑/๒๕๖๐

  ผลงานวิจัยส่วนบุคคล

  1. เจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อการให้นักเรียนเข้าเรียนต่อในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

   ๒. เจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อการให้นักเรียนเข้าเรียนต่อในโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบุรี

   ๓. แนวทางการปรับปรุงโครงการเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บางใหญ่

   ๔. ภาวะผู้นำทางวิชาการและพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

   ฝ่ายวิชาการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่

   ๕. ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี

   ๖. ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียนโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

   ๗. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าหมวดวิชา และ ครูอาจารย์ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

   ๘. การศึกษาระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

   ๙. การสังเคราะห์แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี

   ๑๐. การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1

   ๑๑. สมรรถนะและความต้องการรับการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนและครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

   ๑๒. แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษานครปฐม เขต ๑

   ๑๓. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 1

   ๑๔. กลยุทธ์หลักการพัฒนาที่ส่งผลต่อภาพความสำเร็จของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

   ๑๕. สังเคราะห์รูปแบบการนิเทศที่มีประสิทธิภาพของคณะนิเทศโรงเรียนฝัน ระดับเขตตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี 

   ๑๖. คู่มือ/แนวทางการติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน

   ๑๗. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
   ๑๘. กระบวนการและรูปแบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

   ๑๙. การพัฒนาโรงเรียนสู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน โดยใช้ยุทธศาสตร์  2 JEDEES
   ๒๐. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากลของโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดนครปฐม
   ๒๑. การถอดรูปแบบความสำเร็จผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างความยั่งยืนของโรงเรียนต้นแบบในฝัน

   ๒๒. ความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนปฐมวัยโดยใช้นวัตกรรมการสอนแบบมอนเตสซอรี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

   ๒๓. การบริหารจัดการศึกษาและการนิเทศโดยโซนคุณภาพและการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

   ๒๔. การพัฒนารูปแบบการบริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

   ๒๕. ความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

   ผลงานทางวิชาการที่ร่วมกับบุคคลอื่น

   1. 1. การศึกษามาตรฐานของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ร่วมกับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
   1. 2. การศึกษาค่าใช้จ่ายของนักเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ร่วมกับกรมวิชาการ
   2. 3. แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
   1. 4. รายงานผลการนำเสนอนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) “Lab School Symposium  2011” ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก
   1. 5. การศึกษาความสำเร็จโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน รุ่น 1 – 2 (Lab School Project) ปี พ.ศ.2546 – 2553 ภาคกลาง

   8. การพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 โดยการบริหารจัดการและการนิเทศโดยโซนคุณภาพ
   9.  การดำเนินงานให้บริการหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

   10. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

   11. รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโดยใช้การสอนแบบมอนเตสซอรี่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   12. รายงานการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

   ประสบการณ์ด้านการประเมิน

   1 คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการของครูและศึกษานิเทศก์ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

   2 คณะกรรมการประเมินผลงานศึกษานิเทศก์ดีเด่นระดับประเทศ

   3 คณะกรรมการประเมินนวัตกรรมทางการศึกษาสู่อาเซี่ยน 

   4 คณะกรรมการประเมิน OBEC – Award สายครูผู้สอนระดับประเทศ

   5 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงระดับประเทศ

   6 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด

   ๗. ที่ปรึกษางานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนกลาง

   ๘. อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข

   ๙. อาจารย์พิเศษ สอนวิชาวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

   ๑๐. อดีตผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) รอบ ๒ และรอบ ๓

   ๑๑. อดีตกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนไทรน้อย 2 สมัย

   ๑๒. อดีตกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์

   ๑๒. ประธานชมรมครูร่วมข้อง พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๖๐

   ๑๓. อดีตกรรมการและเลขานุการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางใหญ่

   ๑๔. อดีตกรรมการและเลขานุการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางใหญ่

   ๑๕. อดีตกรรมการและเลขานุการมูลนิธิโรงเรียนบางใหญ่

   ๑๖. อดีตกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

   ปัจจุบัน   1. ข้าราชการบำนาญ/ นักวิชาการอิสระ

                ๒. วิทยากรการพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

                ๓. ที่ปรึกษาทางวิชาการโรงเรียนไทรน้อย, โรงเรียนวัดไทรใหญ่

                ๔. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

                ๕. กรรมการมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

                ๖. ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางใหญ่ – เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

                ๗. ผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   หมายเลขบันทึก: 662405เขียนเมื่อ 1 กรกฎาคม 2019 23:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 กรกฎาคม 2019 23:15 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


   ความเห็น (2)

   ขอบคุณครับ

   พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
   ขอแนะนำ ClassStart
   ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
   ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี