ยุทธศาสตร์กัญชาไทย สู่สมุนไพรโลก งานเสวนาวิชาการศาสตร์กัญชา กัญชาสู่งานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดเพชรบูรณ์


ยุทธศาสตร์กัญชาไทย สู่สมุนไพรโลก

“งานเสวนาวิชาการศาสตร์กัญชา กัญชาสู่งานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562

ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา สภากัญชาแห่งประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถาบันภูพาน

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

สรุปบรรยากาศ พลังประชาชน 13,000 คน

กำหนดการจัดโครงการเสวนา

“งานเสวนาวิชาการศาสตร์กัญชา กัญชาสู่งานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562

ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน

08.30 – 08.45 น. กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ )

08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

                                 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยูร  ลิ้มสุข  (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)

09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและสมาชิกสภากัญชาแห่งประเทศไทย

                                        โดย ดร. จรูญ  ลาภกิจ (รองประธานสภากัญชาแห่งประเทศไทย)

09.15 – 09.45 น. ทิศทางและสถานการณ์การปลูกกัญชาในจังหวัดเพชรบูรณ์

                                        โดย ดร. อัศดา  วุฒธนานันท์ (รองประธานภาคเหนือ,ประธานสภากัญชาจังหวัดเพชรบูรณ์)

09.45 – 11.15 น.         กัญชาเพื่อการแพทย์ การปลูก การสกัด การรักษาโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดัน ลมชัก พาร์กินสัน ฯลฯ

                                        โดย อาจารย์จักรกฤต  บรรเจิดกิจ  (มูลนิธิข้าวขวัญศูนย์กสิกรรธรรมชาติ จ.พิจิตร)

11.15 – 11.20 น.         ผลการบำบัดด้วยสมุนไพรกัญชา

                                        โดยคุณวิจารณ์  นิลเพชร  (ประธาน ตำบลนายม ผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 4)

11.20 – 11.25 น.         ศูนย์อโรคยาศาล มูลนิธิข้าวขวัญ จ.เพชรบูรณ์ มูลนิธิกัญชาไทย โรงเรียนกัญชาไทย

                                        โดย คุณวิชาญ  เมฆพายับ  (ประธาน อำเภอเมือง จ. เพชรบูรณ์)

11.25 – 12.00 น.         ข้อมูลทางธรณีวิทยาเพื่อการปลูกกัญชา จ. เพชรบูรณ์

                                        โดย รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี  บุญเสนอ   (อดีตคณบดีภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

12.00 – 13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน เยี่ยมชมบูธสินค้าแต่ละอำเภอ

13.00 – 13.30 น.         สร้างความเข้าใจ และการผลักดัน พรบ. กัญชา ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

                                        โดย พลตรี เภสัชกร ดร. พงศ์ภัทร  วรงค์พรพรม  (รองประธานสภากัญชาแห่งประเทศไทย)

13.30 – 14.15 น.         ตำหรับยากัญชาไทย และการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกัญชาไทย

                                        โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อรรถ  นันทจักร  (ประธานที่ปรึกษาสถาบันภูพาน ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยกัญชาไทย)

14.15 – 14.50 น.         กัญชง กัญชา กระทอม คือสมุนไพรปลูกอย่างไรให้รวยและมีความสุขสู่ยุคเกษตร 4.0

                                        โดย นายแพทย์โรจน์  จำปาทอง  (มูลนิธิสภาพืชสมุนไพรออแกนิคไทย)

14.50 – 15.50 น.         ตำรับยาโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ

                                        โดย ดร. พงษ์ศักดิ์  อวัยวานนท์   (นายกสมาคมวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

                                        ในมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ วัดยายนาวา กทม.)

15.50 – 16.15 น.        ทำอย่างไรสินค้าสภากัญชาไทยสู่สากล

                                         โดย คุณประทีป  แตงทอง  (กรรมการบริหารและผู้ทรงคุณวุฒิสภากัญชาแห่งประเทศไทย)

16.15 – 16.45 น.        พิธีมอบหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการสภากัญชาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล

                                          โดย ดร. จรูญ  ลาภกิจ (รองประธานสภากัญชาแห่งประเทศไทย)

16.45 – 17.00 น.        พิธีปิดการเสวนาวิชาการศาสตร์กัญชา

                                          โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยูร  ลิ้มสุข (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)

          หมายเหตุ   - ผู้ดำเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยรัตน์  มูลศรี 

                                           คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ข่าวรอบวัน

สำนักข่าวต่างๆ

https://www.innnews.co.th/regional-news/news_402834/

https://www.77kaoded.com/content/530075

https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88+%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2+12+000+%E0%B8%84%E0%B8%99+%E2%80%9C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E2%80%9D+%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-xJjWmw

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อรับใช้สังคมความเห็น (0)