โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง "การยืดอายุการเก็บรักษา การลดความเสียหาย และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผัก ผลไม้เพื่อการส่งออก

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง "การยืดอายุการเก็บรักษา การลดความเสียหาย และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผัก ผลไม้เพื่อการส่งออก"

วันที่ 5-7 มิถุนายน พ.ศ.2562 ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง "การยืดอายุการเก็บรักษา การลดความเสียหาย และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผัก ผลไม้เพื่อการส่งออก"
โครงการการฝึกอบรมนี้ มีวัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักเบื้องต้นในด้านสรีวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้และแนวคิดที่ได้รับไปปรับใช้ในการทางการค้าและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดและเผยแพร่ไปยังเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องได้
4. เพื่อให้ผู้เข้ารักบารฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ระยะเวลาอบรม 5 - 7 มิถุนายน 2562 รับจำนวน 30 คน 
สถานที่อบรม ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ค่าลงทะเบียน ท่านละ 6,000 บาท และโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี "นางอภิตา บุญศิริ" หมายเลขบัญชี 769-2-06543-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ตารางฝึกอบรม


วันที่ 5 มิถุนายน 2562
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. สรีรวิทยาของผลิตผลพืชสวนหลังเก็บเกี่ยว (ดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์)
10.30-12.00 น. โรคหลังเก็บเกี่ยวและการควบคุม (รศ.ดร.สมศิริ แสงโชติ)
13.00-14.30 น. การบรรจุหีบห่อ(ศ.ดร.จริงแท้ ศิริพานิช)
15.00-16.30 น. เอทิลีนและการบ่ม (ผศ.ดร.วชิรญา อิ่มสบาย)
วันที่ 6 มิ.ย. 2562 
08.30-10.00 น. คุณภาพและมาตรฐานผัก และผลไม้ส่งออก (ดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล)
10.30-12.00 น. การประยุกต์ใช้เทคนิค NIR ในการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตพืชสวนโดยไม่ทำลาย (ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ)
13.00-14.30 น.เอทิลีนและการบ่ม (ปฏิบัติการ/สาธิต) (อ.เจริญ ขุนพรม)
15.00-16.30 น. การประเมินคุณภาพผลผลิต (ปฏิบัติการ/สาธิต) ดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล
วันที่ 7 มิ.ย. 2562 
08.30-10.00 น. การเก็บรักษาและการทำให้เย็น (ดร.เกียรติสุดา เหลืองวิลัย)
10.30-12.00 น. ผักและผลไม้สดตัดแต่ง (ดร.อภิตา บุญศิริ)
13.00-14.30 น. การทำให้เย็น (ปฏิบัติการ/สาธิต) (อ.จิตติมา จิตโพธิธรรม)
15.00-16.30 น. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการสูญเสีย และยืดอายุการเก็บรักษา (ปฏิบัติการ/สาธิต) ดร.อภิตา บุญศิริ
พิธีปิดและรับใบประกาศนียบัตร
10.00-10.30 น. และ 14.30-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
โทรศัพท(034) 355-368, 084-7542213, 087-9020811
โทรสาร (034)355-368

http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)