บทความ : ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพในรายวิชาภาษาอังกฤษ ( สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม ) ด้วย ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( .1-3)

images

สหรัฐ  ลักษณะสุต (Saharat Laksanasut)

บทนำ

  ในทุกยุคทุกสมัยการศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยมาเนิ่นนานนับตั้งแต่อดีตกาลจนมาถึงยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษามากขึ้น ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ของครูอาจารย์เปลี่ยนไปมากมาย ดังคำที่อาจเคยได้ยินกันทั่วไปว่า ความรู้ไม่ได้มีแค่ในหนังสืออีกต่อไป เพราะยุคปัจจุบันความรู้มีอยู่มากมายรอบตัวเรา ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ของครูอาจารย์ในปัจจุบันจึงได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากอดีตกาลที่ผู้หญิงจะต้องเรียนเกี่ยวกับงานบ้านงานเรือนการร้อยพวงมาลัยการทำอาหารและการเป็นศรีภรรยาที่ดี ส่วนผู้ชายในสมัยอดีตกาล จะบวชเรียนที่เพราะวัดเป็นที่รวมสรรพวิชา ในอดีตใครผ่านการบวชเรียนก็จะถือเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ว่าเป็นผู้ที่มีวิชาความรู้มีความสามารถ และสามารถเข้ารับราชการได้ ดังนั้นคนโบราณจึงนิยมที่จะบวชเรียน การเรียนการสอนในสมัยก่อนเป็นการฝึก การอ่านออก เขียนได้ เรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร การคัดลายมือ ศิลปะเฉพาะด้านเช่นช่างฝีมือ ช่างแกะสลัก การศึกษาในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องจากประเทศไทยรับเอาภาษาและวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามากมายทำให้เนื้อหาการเรียนมีความซับซ้อนมากขึ้น และในปัจจุบันนักเรียนไทยต้องเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของต่างชาติ เพื่อให้สามารถก้าวทันโลกได้และที่สำคัญที่สุดคือปัจจุบันสังคมโลกและสังคมไทยกําลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อันเป็นยุคที่มีความสลับซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้การศึกษาของไทยถึงเวลาปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้การศึกษาสามารถสร้างผลผลิตได้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ    การจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0   หากมัวแต่รอคอยโอกาสให้ความรู้เข้ามาหาเอง เราคงตามไม่ทันคนอื่น ยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่ การแข่งขันย่อมสูงขึ้นเท่านั้น ดังนั้นในยุุคนี้จึงมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอน และการค้นคว้าหาข้อมูล ซึ่งในปัจจุบันการค้นคว้าหาข้อมูลนั้นง่ายมาก เพราะมีเว็ปไซต์มากมายเกิดขึ้นไม่หยุดทั้งของไทยและต่างชาติ

        พูดได้ว่าเทคโนโลยีสามารถตอบโจทย์คำถามการศึกษาในยุคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เช่นเดียวกับการเรียนในสาระที่ 2 ภาษากับวัฒนธรรม ซึ่งภาษากับวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ในอดีตภาษากับวัฒนธรรมต่างชาติอาจไม่ได้เข้ามามากเท่าในยุคปัจจุบันนี้ ดังนั้นในยุคนี้จึงจำเป็นเรียนเกี่ยวกับภาษากับวัฒนธรรมต่างชาติให้มากที่สุด   ซึ่งภาษากับวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้   ภาษาเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่ในสังคมต่อไปมิให้สูญหาย ภาษาสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของชนในชาติ   ภาษาเป็นเครื่องมือถ่ายทอดวัฒนธรรม ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่ทำให้คนในชาตินึกถึงความเป็นชาติเดียวกัน   เป็นพวกเดียวกัน

          ภาษากับวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เช่นเดียวกับเทศกาลสำคัญต่างๆ ทั้งของไทยและต่างชาติ ซึ่งทุกเทศกาลล้วนแต่มีความสำคัญและมีเรื่องราวที่ทำให้เกิดเทศกาลเหล่านั้นทั้งสิ้น เทศกาลต่างๆล้วนมีความหมายซ้อนอยู่ในตัว มีความลับและเกร็ดความรู้ดีๆที่ซ้อนอยู่และรอคอยเวลาให้คนได้เข้ามาเรียนรู้มันเอง

วั ตถุประสงค์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญต่างๆ       1. เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเทศกาล

  1. เรียนรู้ความสำคัญของการกำเนิดเทศกาล

  3. เรียนรู้การปฏิบัติตนในเทศกาลนั้นๆ รวมถึงวัน เดือน ที่มีการจัดเทศกาลนั้นและสถานที่ที่มีการจัด   เทศกาลนั้น

      4. เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลนั้น

      5. เรียนรู้เกี่ยวกับการทำกิจกรรมโดยการใช้สื่อเทคโนโลยี

ขอบเขตของการศึกษา

        เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพในรายวิชาภาษาอังกฤษ ( สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม ) ด้วยห้องเรียน Flipped Classroom ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ หมู่เรียนที่ 1 จำนวน 1 ห้อง เป็นจำนวน 20 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึง 10 กันยายน 2560

...................................... การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายสหรัฐ ลักษณะสุต ได้รับการคัดเลือกจาก ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิจัยระดับนานาชาติความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

661002

เขียน

09 Apr 2019 @ 22:19
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก