130-นำเสนอผลงานวิจัย รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร CML: Community marketing learningความเห็น (0)