ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ตอนที่ 1 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

1.การทำงานของคอมพิวเตอร์ฺฺฺฺ

1.1อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อช่วยทำงานดังนี้

 • การทำงานเอกสารที่ซ้ำๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 • การคำนวณตัวเลข ถูกต้อง แม่นยำ
 • สามารถเก็บข้อมูล ปรับปรุงแก้ไข ได้โดยง่าย
 • การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูล แล้วสืบค้นได้
 • การติดต่อสื่อสาร เพื่อสืบค้นข้อมูล เพื่อบันเทิง

1.2ขั้นตอนการทำงานที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ 4 ขั้นตอน

 • การรับข้อมูลและคำสั่ง (Input) การทำงาน คอมพิวเตอร์รับข้อมูลและคำสั่งผ่านอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลตัวอย่างอุปกรณ์ Mouse, Keyboard, Scanner, Microphone
 • การประมวลผลหรือคิดคำนวณ (Processing) การทำงาน ข้อมูลที่คอมพิวเตอร์รับเข้ามา จะถูกประมวลผลโดยการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU : Central Processing Unit) ตามคำสั่งของโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ ตัวอย่างอุปกรณ์ CPU
 • การแสดงผลลัพธ์ (Output) การทำงาน คอมพิวเตอร์จะแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลที่ป้อน หรือแสดงผลจากการประมวลผล ทางอุปกรณ์แสดงผล ตัวอย่างอุปกรณ์Monitor, Printer, Speaker
 • การเก็บข้อมูล (Storage) การทำงาน ผลลัพธ์จากการประมวลผลสามารถเก็บไว้ในหน่วยเก็บข้อมูลตัวอย่างอุปกรณ์ hard disk, floppy disk, CD-ROM

2.ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

2.1 Monitor Screen, Display ใช้แสดงผลทั้งข้อความ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว จอภาพในปัจจุบัน ส่วนมากใช้จอแบบหลอดภาพ (CRT หรือ Cathode Ray Tube) และจอแบบผลึกเหลว (LCD หรือ Liquid Crystal Display)

2.2 Computer Case เก็บอุปกรณ์หลักของคอมพิวเตอร์ เช่น CPU, Disk Drive, Hard Disk ฯลฯ

2.3 Keyboard ใช้พิมพ์คำสั่ง หรือป้อนข้อมูล มีลักษณะคล้ายแป้นพิมพ์ดีด แต่มีปุ่มพิมพ์มากกว่า

2.4 Mouse ใช้ชี้ตำแหน่งบนจอภาพ เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เช่นเดียวกับการป้อนคำสั่งทางคีย์บอร์ด

2.5 Modem อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ให้สามารถส่งไปตามสายโทรศัพท์ได้

2.6 Printer อุปกรณ์แสดงผลข้อมูลออกมาทางกระดาษ

2.7 Scanner อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลที่เป็นรูปภาพหรือข้อความมาสแกน แล้วจัดเก็บไว้เป็นไฟล์ภาพ เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

3.ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

3.1 Hardware เป็นส่วนที่ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ เช่น

 • ไมโครโปรเซสเซอร์
 • หน่วยความจำ
 • อุปกรณ์เก็บข้อมูล
 • อุปกรณ์รับข้อมูล
 • อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล

3.2 Software ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นโดยโปรแกรมเมอร์ เพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จะถูกอ่านจากหน่วยบันทึกข้อมูล ส่งต่อไปยังซีพียู เพื่อควบคุมการประมวลผล และคำนวณซอฟต์แวร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

(1) ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating System Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ควบคุมการทำงานทั้งหมดของฮาร์ดแวร์ ซึ่งคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องมีระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ ระบบปฏิบัติการยอดนิยมในปัจจุบันนี้ คือ Window Me, Windows XP, OS/2, Unix และ Linux ระบบปฏิบัติจะมีการพัฒนา และปรับปรุงให้มีรุ่นใหม่อยู่เรื่อยๆ

(2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานเฉพาะด้านต่างๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ซอฟต์แวร์ประยุกต์จำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ

 • ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน (Special Purpose Software) จะมีความเหมาะสมกับงานเฉพาะด้าน เช่น โปรแกรมสำหรับการซื้อขาย มีประโยชน์กับร้านค้า หรือโปรแกรมสำหรับฝากถอนเงิน ก็จะมีประโยชน์กับองค์กรเกี่ยวกับการเงิน เช่น ธนาคาร
 • ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป (General purpose Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานส่วนตัวได้อย่างหลากหลาย ทำให้ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Photoshop และ Oracle เป็นต้น

4.ตัวเครื่อง ตัวเครื่องมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ผลิต ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท

4.1 ตัวเครื่องแบบแนวนอน (Desktop Case) วางตัวเครื่องแนวนอนบนโต๊ะ แล้วนำจอภาพมาวางซ้อนไว้บนโต๊ะ

4.2 ตัวเครื่องแบบแนวตั้ง (Tower Case) วางตัวเครื่องไว้ในแนวตั้ง สามารถนำมาวางบนโต๊ะ หรือบนพื้น แล้ววางจอภาพไว้ข้างๆ ตัวเครื่อง ปัจจุบันแบบนี้ได้รับความนิยม

4.3 ตัวเครื่องแบบรวมในชิ้นเดียว (All-In-One Case) เป็นการวางเอาตัวเครื่องและอุปกรณ์ทั้งหมด รวมเป็นชิ้นเดียว คล้ายกับโทรทัศน์ ตัวเครื่องแบบนี้สะดวกในการเคลื่อนย้ายกะทัดรัด แต่ไม่ค่อยได้รับความนิยม เพราะเพิ่มเติมอุปกรณ์ได้ยากเนื่องจากเปิดตัวเครื่องไม่สะดวก

4.4คอมพิวเตอร์แบบพกพา สามารถพกพา หรือนำติดตัวไปใช้งานในที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และสามารถใช้งานได้โดยแบตเตอรี่ที่อยู่ในเครื่อง (2-3 ชม.) แต่มีข้อจำกัดคือ ราคาแพง และการเพิ่มเติมอุปกรณ์ทำได้ยาก

5.ส่วนประกอบภายในเครื่อง

 • เมนบอร์ด (Motherboard) เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หลักของคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นของคอมพิวเตอร์ จะต้องต่อเชื่อมเข้ากับเมนบอร์ดนี้
 • หน่วยประมวลผลกลาง (CPU-Central Processing Unit) เป็นอุปกรณ์หลักของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่คำนวณ ประมวลผล และควบคุมอุปกรณ์อื่นๆ ประกอบด้วยหน่วยย่อย 3 หน่วย คือ หน่วยความจำหลัก หน่วยคณิตศาสตร์และตรรกะ หรือหน่วยคำนวณ และหน่วยควบคุม
 • หน่วยความจำแรม (RAM - Random Access Memory) เป็นหน่วยความจำหลัก ที่ใช้พักข้อมูลชั่วคราว ระหว่างอุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่างๆ กับหน่วยประมวลผลกลาง เมื่อปิดเครื่อง ข้อมูลที่อยู่ในแรมจะหายไป
 • หน่วยความจำรอม (ROM-Read Only Memory) เป็นหน่วยความจำถาวร ที่ใช้บันทึกข้อมูลของอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนเมนบอร์ด เช่น ขนาดและประเภทของฮาร์ดดิสก์ที่ใช้ ขนาดของแรม หน่วยประมวลผลที่ใช้ การติดตั้งฟลอปปี้ไดรฟ์ เป็นต้น และใช้เก็บคำสั่งที่มักใช้บ่อยๆ เช่น คำสั่งเริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่บันทึกในรอม จะยังคงอยู่แม้จะปิดเครื่อง มักจะเป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก โดยเฉพาะข้อมูลที่ใช้ในการเริ่มระบบ (Start Up) ข้อมูลควบคุมการรับส่งคำสั่งและข้อมูล ตลอดจนการแสดงผล
 • ช่องเสียบอุปกรณ์เพิ่มเติม (Expansion Slot) เรียกกันทั่วไปว่า “สล๊อต” ทำหน้าที่ให้การ์ดขยายเสียบเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างการ์ดขยายกับเมนบอร์ด
 • การ์ดขยาย (Expansion Card) เป็นอุปกรณ์คล้ายบัตร หรือการ์ดขนาดใหญ่ จึงเรียกว่า การ์ดขยาย ทำหน้าที่เฉพาะด้าน เช่น การ์ดแสดงผล การ์ดเสียง เป็นต้น
 • จานบันทึกข้อมูลแบบแข็ง (Hard Disk) อุปกรณ์เก็บข้อมูลหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีความจุข้อมูลมากกว่าฟลอปปี้ดิสก์ ติดตั้งภายในตัวเครื่อง ปัจจุบันมีความจุในระดับกิกะไบต์ (คาดว่าจะมีความจุระดับ Terabyte ในอนาคตอันใกล้) เวลาเปิดเครื่องใช้งาน โปรแกรมจะถูกอ่านจากฮาร์ดดิสก์ไปยังแรม

อุปกรณ์อื่นๆ เช่น

 • CD-ROM Drive อุปกรณ์เล่นแผ่นซีดีรอม โดยคอมพิวเตอร์ จะอ่านข้อมูลที่บันทึกในแผ่นซีดี และแสดงผลออกมาทางจอภาพ
 • Floppy Drive ช่องสำหรับอ่านแผ่นบันทึกข้อมูล (ปัจจุบันขนาด 3.5 นิ้ว) คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ยังจำเป็นต้องมีไดรฟ์ชนิดนี้ แต่มีแนวโน้มว่าจะหมดยุคของฟลอปปี้ไดรฟ์ในอีกไม่กี่ป- Power Supply ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้านหลังทำหน้าที่แปลงระดับแรง ดันไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านหรือไฟฟ้าทั่วไปให้เหมาะกับที่ใช้ในคอมพิวเตอร์

ตอนที่ 2 อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์

1.แผงแป้นอักขระ (Keyboard) แผงแป้นอักขระ หรือคีย์บอร์ด เป็นอุปกรณ์สำหรับนำเข้าข้อมูลชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า คล้ายแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด ขนาดไม่ใหญ่มาก บนแป้นพิมพ์จะมีปุ่มตัวอักษร สัญลักษณ์ และอักขระต่างๆ ตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะมีปุ่มต่างๆ ทั้งสิ้น 101 ปุ่ม แต่ปัจจุบันอาจเพิ่มปุ่มพิเศษมากขึ้นอีก เพื่อสนับสนุนการใช้ งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ๆ

 • แป้น Escape ใช้สำหรับยกเลิกคำสั่ง หรือออกจากโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ มีจำนวน 1 แป้น อยู่ที่มุมบนซ้ายสุด bullet
 • กลุ่มแป้น Function มีทั้งหมด 12 ปุ่ม ตั้งแต่ F1ถึง F12 ช่วยอำนวยความสะดวกใน การทำงานด้วยโปรแกรมต่างๆ ให้ทำงานได้เร็วขึ้น เช่น กด F1 เป็นการเรียกใช้งานระบบความช่วยเหลือ (Help)
 • แป้น Backspace ใช้ลบตัวอักษรที่อยู่ก่อนเคอร์เซอร์ ทีละหนึ่งตัว มี 1 ปุ่ม อยู่ด้านบนถัดจากแป้น F11,F12 ลงมา
 • กลุ่มแป้นสำหรับแก้ไขข้อความ มีอยู่ 6 แป้น ถัดจากแป้น F12 ลงมา ประกอบด้วยแป้น Insert,Delete, Home, End, Page Up, Page Down ใช้มากในโปรแกรมประเภทเวิร์ด สำหรับแทรกข้อความ ลบข้อความ เลื่อนตำแหน่ง เคอร์เซอร์และตำแหน่งของกระดาษ
 • แป้น Enterมีอยู่ 2 แป้น ทำหน้าที่บอกให้คอมพิวเตอร์เริ่มทำตามคำสั่งที่พิมพ์ไว้ เช่น โปรแกรม Internet Explorer พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ในช่อง Address แล้วต้อง Enter คอมพิวเตอร์จะติดต่อไปยังเว็บไซต์ ในโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) กด Enter หมายถึง การขึ้นบรรทัดใหม่ ในโปรแกรมตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ (Spreadsheet) กด Enter หมายถึง ป้อนข้อมูลเข้าไปในเซลล์เรียบร้อยแล้ว
 • แป้น Control (Ctrl) และแป้น Alternate (Alt) มีอยู่อย่างละ 2 ปุ่ม ทางซ้ายและขวามือ ทำหน้าที่ร่วมกับแป้นอื่น เพื่อให้เกิดคำสั่งพิเศษเพิ่มขึ้นมาก เช่น Ctrl+S หมายถึง การบันทึกข้อมูล, Ctrl+Alt+Del หมายถึง เปิดหน้าต่าง Task Manager เพื่อดูสภาวะการทำงานของโปรแกรมที่กำลังใช้งาน เป็นต้น
 • กลุ่มแป้นนัมเบอร์ (Number Keypad) อยู่ทางขวาของแป้นพิมพ์ มี 2 สถานะคือ ตัวเลข 0-9 และคีย์ลูกศร ถ้าอยู่ในสวานะที่ปุ่ม Num Lock มีติดอยู่ แสดงว่าแป้นชุดนี้เป็นตัวเลข หรือถ้าไฟของปุ่ม Num Lock ดับ แสดงว่าแป้นชุดนี้เป็นคีย์ลูกศร
 • กลุ่มแป้นเลื่อนเคอร์เซอร์ ใช้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งต่างๆ บนจอภาพ
 • แป้นสเปซบาร์ (Space bar) มี 1 แป้น เป็นแป้นที่ยาวที่สุดของแป้นพิมพ์ อยู่ด้านล่างสุด ทำหน้าที่พิมพ์ตัวอักษรที่เป็นช่องว่าง ครั้งละ 1 ตัวอักษร
 • แป้นชิฟต์ (Shift) มีอยู่ 2 แป้น ซ้าย-ขวา ทำหน้าที่คอยเรียกใช้งานตัวอักษรอีกชุดหนึ่ง ที่อยู่ด้านบนของแป้นพิมพ์ เหมือนกับการยกแคร่ของแป้นพิมพ์ดีด
 • แป้น Caps Lock อยู่เหนือปุ่มชิฟต์ (Shift) ทางซ้าย มีหน้าที่ทำให้คีย์บอร์ดอยู่ในสภาวะ เรียกใช้งานตัวอักษรชุดที่อยู่ด้านบนของแป้นพิมพ์ตลอดเวลา
 • ไฟแสดงสถานะ เป็นไฟเล็กๆ ทางขวามือด้านบนสุดของแป้นพิมพ์ ใช้แสดงสถานะของการใช้งานปุ่ม Num Lock, Caps Lock และ Scroll Lock
 • กลุ่มแป้นพิมพ์อักขระ มีจำนวน 47 แป้น เป็นแป้นกลุ่มใหญ่ของแป้นพิมพ์ อยู่ตรงกลาง มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตำแหน่งคล้ายกับพิมพ์ดีดทั่วไป

2.เมาส์ (Mouse) เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลเช่นเดียวกับคีย์บอร์ด ทำหน้าที่เลื่อนเคอร์เซอร์ หรือสัญลักษณ์ตัวชี้เมาส์ (Mouse Pointer) ที่ปรากฏบนจอภาพ การเลือกคำสั่งโดยใช้เมาส์จะให้ความสะดวกกว่าการใช้คีย์บอร์ด โดยเฉพาะในโปรแกรม ประเภท Windows สามารถใช้งานได้ง่ายๆ ด้วยการขยับเมาส์เพียงเล็กน้อย เมาส์มีรูปร่างหลากหลายรูปแบบ มีสีสันต่างๆ กันไปตามการออกแบบของผู้ผลิต

หน้าที่ของเมาส์ โดยสรุปมีดังนี้

 • เลือกคำสั่งบนเมนู
 • ใช้เลื่อนสัญรูป (Icon)
 • ปรับเปลี่ยนขนาดของวินโดว์หรือหน้าต่าง
 • เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม
 • เลือกออปชันต่าง ๆ

ส่วนประกอบที่สำคัญ

 • ลูกกลิ้งกลม สำหรับหมุนเพื่อเลื่อนตัวชี้เมาส์
 • เมาส์รุ่น แบบใช้แสง (Optical) ทำงานโดยการวัดตำแหน่งของแสงที่สะท้อนกลับมา
 • ล้อหมุนตรงกลางระหว่างปุ่มซ้ายขวา ปุ่มคำสั่งเพื่อเลื่อนภาพขึ้นหรือลง ในบางโปรแกรม Microsoft Word หรือ Internet Explore

3.จอภาพและการ์ดแสดงผล (Monitor and Video Card)

4.เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องพิมพ์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า พรินเตอร์ (Printer) เป็นอุปกรณ์แสดงผล (Output Device) โดยพิมพ์ข้อความออกมาทางกระดาษ แผ่นใส หรือโปสเตอร์ สามารถพิมพ์ได้ทั้งขาวดำและสีbullet งานที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายประเภท เช่น รายงานจดหมาย การทำอาร์ตเวิร์ก ใบเสร็จ ฯลฯ

5.สแกนเนอร์ (Scanner) สแกนเนอร์ (Scanner) เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลประเภทที่ไม่สะดวกในการป้อนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทางคีย์บอร์ดได้ เช่น ภาพโลโก้ วิวทิวทัศน์ ภาพถ่ายรูปคน สัตว์ ฯลฯ เราสามารถใช้สแกนเนอร์สแกนภาพเข้าเก็บไว้ในเครื่อง เพื่อนำภาพมาแก้ไขสี รูปร่าง ตัดแต่ง และนำภาพไปประกอบงานพิมพ์อื่นๆได้ สแกนเนอร์ภาพนิ่ง เป็นสแกนเนอร์ที่เก็บภาพนิ่ง และสแกนข้อความประเภท Text จากเอกสาร โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ได้

6.โมเด็ม (Modem) โมเด็ม (Modulator and Demodulator) เป็นอุปกรณ์รอบข้างสำหรับต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างกันมากๆ โดยอาศัยเครือข่ายของโทรศัพท์เข้ามาช่วยในการสื่อสารรับ-ส่งข้อมูล ความเร็วของโมเด็มมีหน่วยเป็น บิตต่อวินาที (bit per second : bps) หมายความว่า ในหนึ่งวินาที จะมีข้อมูลถูกส่งออกหรือรับเข้ามาจำนวนกี่บิต เช่น โมเด็มที่มีความเร็ว 56 Kbps จะสามารถ รับ-ส่งข้อมูลได้ 56 กิโลบิตในหนึ่งวินาที

7.การ์ดเสียง (Sound Card) ปัจจุบันการ์ดเสียงเป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาไปมาก ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถแสดงเสียงได้เหมือนเครื่องเสียง การ์ดเสียงมีชื่อเรียกหลายชื่อ บางทีเรียก ซาวด์การ์ด (Sound Card) ซาวด์บอร์ด (Sound Board) หรือออร์ดิโอซาวด์ (Audio Sound) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ์ดเสียง คือ ลำโพงหรือหูฟัง โดยปกติคอมพิวเตอร์จะมีลำโพงเล็กๆ ติดไว้ข้างในมาพร้อมกับเครื่อง แต่ปัจจุบันจะมีลำโพงขนาดใหญ่ขึ้น บางรุ่นมีลำโพงข้างนอกแถมมาให้ด้วย นอกจากนั้น การ์ดเสียงสามารถจะติดตั้งไมโครโฟน สำหรับบันทึกเสียงเก็บเป็นไฟล์เอาไว้ได้ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#ฺBeachKrisanaWichaidit

หมายเลขบันทึก

660637

เขียน

22 Mar 2019 @ 11:06
()

แก้ไข

22 Mar 2019 @ 13:36
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก