ภาระงาน

  1. ติดตามผลการเรียนของนิสิต

      1.1 นิสิตที่มีผลการเรียนดี  จะขอให้ช่วยแนะนำเพื่อนๆ

      1.2 นิสิตที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ จะนัดหมายมาเพื่อให้คำ

             แนะนำในเรื่องการเรียน

      1.3 นัดประชุมนิสิตทั้งกลุ่ม ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง

  2. ดูแลสภาพความเป็นอยู่ของนิสิต

      2.1 สอบถามเรื่องที่พัก ( ให้ทำแผนที่มาส่ง )

      2.2 หาทุนการศึกษาหรืองานพิเศษเพื่อให้นิสิตหารายได้

      2.3 ให้เบอร์โทรศัพท์และบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของนิสิตไว้

            สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา