งานธุรการ เป็นเสมือนงานหนึ่งที่ต้องให้บริการกับผู้ที่มาติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นนิสิต คณาจารย์ และบุคคลต่าง ดังนั้น การมีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี ต้องให้บริการด้วยความเต็มใจ เสมอภาค เท่าเทียมกัน แม้ว่าเราจะเหนื่อยกับการทำงาน หรือโกรธใครก็ตาม คงต้องควบคุมอารมณ์กับเวลานั้นให้ได้  หากผู้ที่มาติดต่อกับงานของเรา ซึ่งเราให้บริการที่ดี จะส่งผลต่อองค์กรนั้นได้ด้วยดี