จากการที่ผมได้เรียนในระดับป.เอกการบริหารการสึกษาทั้งๆที่ผม
ไม่ได้จบการสึกาทางด้านนี้โดยตรงจากการสึการายวิชาต่างๆทางการบริหารจนครบหลักสุตรแล้วรองทำจิตให้ว่างเพื่อที่จะมองว่าที่เรียนบริหารที่มีหลัการและทฤษฏีมากมายสุดท้ายการบริหารที่ดีควรจะเป้นอย่างไรจากการทำจิตให้ว่างจึงคิดว่าการบริหารที่ดีน่าจะมี2ปัจจัยที่สำคัญคือปัจจัยที่เป้นกระบวนการบริหารที่สามารถเลีอกได้ตามหลักการของมันที่มีความเหมาะสมเช่น PDCA  BSC  Benchmarking อื่นๆ ปัจจัยที่2ผมคิดว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะผลักดันให้กระบานการตามปัจจัยที่1ขับเคลื่อนไปสุจุดมุ่งหมายคือภาวะผู้นำของผู้บริหาร
     ท้ายนี้ข้อคิดเห้นของผมอาจจะไม่ดีนักอยากจะขอคำแนะนำด้วยครับ