ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 7 C

สามารถผ่านการรับรองคุณภาพHAและHPH ในคราวเดียวกัน

จากการที่โรงพยาบาลบ้านตาก ได้มีการพัฒนาโรงพยาบาลจนสามารถผ่านการรับรองคุณภาพHAและHPH ในคราวเดียวกันได้เป็นโรงพยาบาลที่สองของประเทศ รองจากโรงพยาบาลแม่อาย ทางทีมงานก็ได้พยายามที่จะถอดเอาปัจจัยแห่งความสำเร็จออกมา ซึ่งประกอบไปด้วย 7 C คือ

1.       Commitment  ความผูกพันหรือพันธสัญญาทั้งของผู้อำนวยการ ผู้บริหารทุกระดับและเจ้าหน้าที่ทุกคน

2.       Common vision วิสัยทัศน์ร่วมที่ช่วยกันคิด ช่วยกันวางแผน ทุกคนมีส่วนร่วม ทำงานเป็นทีม

3.       Corporate culture วัฒนธรรมองค์กรเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ,วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และวัฒนธรรมส่งเสริมสุขภาพ

4.       Customer focus เน้นทั้งลูกค้าภายในและภายนอก ถ้าคุณยังบริการลูกค้าภายในห่วยแตกคุณจะบริการลูกค้าภายนอกให้ดีได้อย่างไร

5.       Continuition ทำอย่างต่อเนื่อง อย่าทำตามกระแส อย่าทำแบบไฟไหม้ฟาง อย่าปลูกผักชีเพราะไม่มีทางที่ผักชีจะกลายเป็นไม้ยืนต้น จึงต้องปลูกไม้ยืนต้นเพราะแม้ว่าจะนานกว่าจะออกดอกออกผลแต่มันก็ยั่งยืนและร่มเย็น

6.       Communication การสื่อสารที่ทั่วถึง แบบสองทาง ครอบคลุมทุกระดับทั้งแนวดิ่งและแนวราบ ทั้งแบบทางการและไม่ทางการ ทั้งภาษาพูดและการกระทำ

7.       Community ชุมชนมีส่วนร่วม มองชุมชน อยู่กับชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)