การวางแผนกลยุทธ์

สูตรแห่งความสำเร็จของบริษัท สูตร 4+2 คือมีพฤติกรรมหลัก 4 อย่าง และพฤติกรรมรอง 2 อย่าง

การวางแผน(Planning) เป็นหน้าที่หลักประการที่ 1 ของผู้บริหารองค์การ ที่ต้องมีการวางแผนเพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result-based Management) โดยใช้หลักการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ดังนี้

            1)   กำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic direction) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ(Mission) จุดมุ่งหมาย(Goal) เป้าประสงค์(Purpose)  นโยบาย(Policy) หรือค่านิยม (Core Value)
                2)  การวิเคราะห์องค์กร (Environmental Scanning) วิเคราะห์ปัจจัยภายในเพื่อหาจุดแข็ง (Strenght) จุดอ่อน (Weakness)และปัจจัยภายนอกเพื่อหาโอกาส (Opportunity) และข้อจำกัด (Treat)พร้อมให้คะแนนถ่วงดุลน้ำหนักของปัจจัยแต่ละด้าน
                3)  การสร้างกลยุทธ์ (Strategic Formulation) นำค่าคะแนนของปัจจัยภายนอกและภายในมาพิจารณากลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate strategy) ว่าจะเติบโต คงตัวหรือหดตัว แล้วนำข้อมูลมาใส่ในตารางสร้างกลยุทธ์หรือSWOT Matrix เพื่อสร้างกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
                4)  การนำกลยุทธ์ลงไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) นำกลยุทธ์ที่ได้มาแปลงสู่แผนปฏิบัติการ (Operation plan) โดยใช้ Balance Scorecard (BSC) โดยการสร้างแผนที่กลยุทธ์หรือผังกลยุทธ์หลัก (Strategic Map) ตามความสัมพันธ์ทั้ง 4 มุมมอง แล้วจัดทำเป็นผังกลยุทธ์ย่อย (Scorecard Sheets) ตามกลุ่มภารกิจหลัก (Key Result Area : KRA) ที่กำหนดไว้ จัดทำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic objectives) ตัวชี้วัดหลัก(Key performance Indicators : KPIs)และแผนงาน(Programs)โครงการ(Projects) นำมาเขียนเป็นแผนปฏิบัติการทั้งงานประจำ(Routine Activities)และงานโครงการที่กำหนดรายละเอียดการปฏิบัติ ปัจจัยนำเข้าที่ใช้ ระยะเวลาในรูปแบบของงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์(Performance-based Budgeting System : PBBS)

                5)  การประเมินควบคุมติดตามกลยุทธ์ (Strategic Control & Evaluation) พิจารณาจากลุ่มภารกิจหลัก (KRA) ตัวชี้วัดระดับองค์การ ตัวชี้วัดระดับแผนก ตัวชี้วัดกิจกรรมที่สอดคล้องกัน

                ในการวางแผนกลยุทธ์นั้น สิ่งสำคัญคือต้องให้หัวหน้างานทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมพร้อมกับนำข้อมูลที่มีในด้านต่างๆเข้ามาร่วมประชุมด้วย เพื่อจะได้วิเคราะห์องค์การอย่างเหมาะสม ไม่ใช่นั่งเทียนหรือนั่งทางในเอา
                Dr. Nitin Nohria แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เสนอสูตรแห่งความสำเร็จของบริษัท สูตร 4+2 คือมีพฤติกรรมหลัก 4 อย่าง และพฤติกรรมรอง 2 อย่าง ดังนี้
พฤติกรรมหลัก 4 อย่างคือ
1. วางกลยุทธ์ยอดเยี่ยม 
2. เอากลยุทธ์ออกปฏิบัติอย่างได้ผล
3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งหวังผลสูงมีคุณภาพ
4. มีโครงสร้างองค์กรที่เรียบง่าย
พฤติกรรมรอง 2 เลือกจาก
1. มีคนเก่งมีพรสวรรค์อยู่แทบทุกกลุ่มงาน      
2.หัวหน้างานทุกระดับมีลักษณะผู้นำ
3. มีการใช้นวัตกรรมใหม่ๆในการทำงาน
4. รู้จักใช้เทคนิคในการขยายกิจการโดยการควบกิจการหรือหาหุ้นส่วนใหม่ๆมาร่วม
          ดังนั้น การวางแผนกลยุทธ์จึงต้องทำให้ครบวงจรภายใต้การกำหนดทิศทางและการวิเคราะห์องค์การอย่างเหมาะสม มีการสร้างกลยุทธ์ที่ดี มีการนำกลยุทธ์ลงไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและควบคุมติดตามกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)