สวัสดีครับ บุคลากรทุกท่าน เนื่องจากเมื่อวานนี้ผมได้ทำการสรุปรายงานประจำเดือนของ คณะสหเวชศาสตร์ เพื่อที่จะนำส่งให้ ผอ.กองคลัง ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้

      1.  รายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป   

      2.  รายงานงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

      3.  รายงานใบสำคัญเงินทดรองจ่าย

     4.   รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ของเดือน พฤศจิกายน 2549