ขอเชิญคณะอนุกรรมการบริหารการจัดการความรู้

ในองค์กรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2549

เวลา 9.00 น. ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี