หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี มหาวิทยาลัยผลิตครู : ครู ไม่ใช่ สับปะรดกระป๋อง

....................................................................................

(ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี (อิงสมรรถนะ) มหาวิทยาลัยผลิตครู

....................................................................................

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้

๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต

๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๑ หน่วยกิต

   ๒.๑) กลุ่มวิชาชีพครู จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๑ หน่วยกิต

          ๒.๑.๑) วิชาชีพครู ๔๑ หน่วยกิต

           ๒.๑.๒) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑๒ หน่วยกิต

   ๒.๒) กลุ่มวิชาเอก จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต

           ๒.๒.๑) วิชาเอก บังคับเรียนไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต

๓) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

....................................................................................

รายวิชาในหมวดต่าง ๆ

....................................................................................

๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต

xxx ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ ... ๓(๒-๒-๕)

xxx ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ... ๓(๒-๒-๕)

xxx การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ... ๓(๒-๒-๕)

xxx ภาษาอังกฤษสำหรับครู ... ๓(๒-๒-๕)

xxx ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ... ๓(๒-๒-๕)

xxx ทักษะในศตรวรรษที่ ๒๑ เพื่อชีวิตและอาชีพ ... ๓(๒-๒-๕)

xxx สุนทรียะสำหรับครู ... ๓(๒-๒-๕)

xxx ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ... ๓(๒-๒-๕)

xxx การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ... ๓(๒-๒-๕)

xxx พลเมือง ... ๓(๒-๒-๕)

xxx การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ... ๓(๒-๒-๕)

รวมหน่วยกิต ๓๓ หน่วยกิต

.....................................................................................

โดยปกติ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะมีอยู่เฉพาะในแต่ละมหาวิทยาลัยว่า
จะสร้างวิชาใดให้นักศึกษาได้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตบ้าง
นอกเหนือจากวิชาเอกของตัวเอง

แต่ร่างฉบับนี้ ถูกกำหนดมาจากใครสักคนของผู้รับผิดชอบการศึกษาชาติ
ให้กำหนดตายตัวแบบนี้ เรียกง่าย ๆ ว่า "ศึกษาทั่วไปเฉพาะคนเรียนครู"

ดังนั้น นอกจากจะมี "ศึกษาทั่วไป" โดยปกติแล้ว ยังมี "ศึกษาทั่วไปสำหรับครู" อีก

การล็อกวิชามาแบบนี้ หมายถึง เขามั่นใจว่า การสร้างคนขึ้นมาสักคน
เหมือนโรงงานอุตสาหกรรม ใส่ Input เหมือนกัน มี Process เหมือนกัน
แล้ว Output จะเหมือนกัน???

มันเป็นเรื่องจริงตามนั้นหรือ

หากเรายังต้องการให้เมืองไทยเป็น Thailand 4.0 ซึ่งเน้น Product
และ Product ที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ย่อมต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ ความแตกต่าง ความหลากหลาย
Product ที่เราต้องการจึงจะมีคุณค่าและใช้ประโยชน์ได้ไม่ต้องเหมือนใคร

ครู ไม่ใช่ สับปะรดกระป๋อง

บุญรักษา ทุกท่านครับ ;)...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องเรียนไร้ฝา..การศึกษาไร้กรอบความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ปัญหาสำคัญของการศึกษาทั่วไป คือ ความตระหนักของอาจารย์ผู้สอน …

เขียนเมื่อ 

ครับผม อ.ต๋อย ;)…

สงสัยจะมีปัญหาคล้ายกัน คือ ผู้สอน GE สอนตามหนังสือ

ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่นักศึกษาจะได้อย่างแท้จริง

แค่ได้ภาระงานของตัวเองก็พอ ;)…

เขียนเมื่อ 

ทำอย่างไรให้การสอนได้สอดคล้องกับชีวิตจริงและได้ใช้จริงๆครับ

เขียนเมื่อ 

กี๋นครูที่สอนกระมังครับ อาจารย์ ;)…

หมายเลขบันทึก

659257

เขียน

12 Jan 2019 @ 00:27
()

แก้ไข

13 Jan 2019 @ 22:52
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 3, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก