ครั้งที่/วันที่

 


กิจกรรมที่1

  

กิจกรรมที่2

  

กิจกรรมที่3

  

1-2-3เสาร์ที่   
5-19พย48

ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารบทที่1-2-3จำนวน 2 ชุดและเตรียม powerpoint นำเสนอ 20 นาที

 

 

 

4 เสาร์ที่
   26พย48   

นักศึกษา 5 คนเป็นรายบุคคล เริ่มเวลา 900 น.
1.
2.
3.
4.
5.

 

 

5 เสาร์ที่
    3ธค48   

นักศึกษา 5 คนเป็นรายบุคคล เริ่มเวลา 900 น.
1.
2.
3.
4.
5.

 

 

6 เสาร์ที่
   10ธค48   

นักศึกษา 5 คนเป็นรายบุคคล เริ่มเวลา 900 น.
1.
2.
3.
4.
5.

 

 


7 เสาร์ที่
   17ธค48    


 


นักศึกษา 7 คนนำเสนอเป็นรายบุคคล  คนละ 15 นาที เริ่มเวลา 900 น.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


 

8 เสาร์ที่
   24ธค48


 

นักศึกษา 7 คนนำเสนอเป็นรายบุคคล  คนละ 30 นาที เริ่มเวลา900 น.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 


 

 

9 เสาร์ที่
   31ธค48  

 

ปิดปีใหม่


 

 


 

 

 


 


 

 

 


10 เสาร์ที่
     7-9มค49

 

 

นักศึกษา 15 คน อาจารย์ 6 คนเดินทางไปสัมมนาที่ต่างจังหวัด 2วัน3คืน


 กุมภา49

 

  

 


 

 

  

 

 ประกาศรายชื่อประธานควบคุมวิทยานิพนธ์แก่ชื่อเรื่องที่ผ่าน