ตารางจองเวลากิจกรรม1

dr.kridsada
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบความคิดและขอบเขตของวิจัยที่นักศึกษาเสนอ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่เสนอเป็นเอกสารและpowerpoint เท่านั้น ไม่รับพิจารณามือเปล่า

ครั้งที่/วันที่

 


กิจกรรมที่1

  

กิจกรรมที่2

  

กิจกรรมที่3

  

1-2-3เสาร์ที่   
5-19พย48

ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารบทที่1-2-3จำนวน 2 ชุดและเตรียม powerpoint นำเสนอ 20 นาที

 

 

 

4 เสาร์ที่
   26พย48   

นักศึกษา 5 คนเป็นรายบุคคล เริ่มเวลา 900 น.
1.
2.
3.
4.
5.

 

 

5 เสาร์ที่
    3ธค48   

นักศึกษา 5 คนเป็นรายบุคคล เริ่มเวลา 900 น.
1.
2.
3.
4.
5.

 

 

6 เสาร์ที่
   10ธค48   

นักศึกษา 5 คนเป็นรายบุคคล เริ่มเวลา 900 น.
1.
2.
3.
4.
5.

 

 


7 เสาร์ที่
   17ธค48    


 


นักศึกษา 7 คนนำเสนอเป็นรายบุคคล  คนละ 15 นาที เริ่มเวลา 900 น.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


 

8 เสาร์ที่
   24ธค48


 

นักศึกษา 7 คนนำเสนอเป็นรายบุคคล  คนละ 30 นาที เริ่มเวลา900 น.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 


 

 

9 เสาร์ที่
   31ธค48  

 

ปิดปีใหม่


 

 


 

 

 


 


 

 

 


10 เสาร์ที่
     7-9มค49

 

 

นักศึกษา 15 คน อาจารย์ 6 คนเดินทางไปสัมมนาที่ต่างจังหวัด 2วัน3คืน


 กุมภา49

 

  

 


 

 

  

 

 ประกาศรายชื่อประธานควบคุมวิทยานิพนธ์แก่ชื่อเรื่องที่ผ่าน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชั้นเรียน-วิทยานิพนธ์-ภาค2-2548ความเห็น (7)

อาจารย์กฤษดา
IP: xxx.170.174.190
เขียนเมื่อ 

วิธีจองเวลากิจกรรมที่1และ2

1.โทรติดต่อคุณวิชัยนะครับ

2.ผู้โทรก่อนมีสิทธิ์ก่อน

3.ให้มาตรงตามเวลาที่ได้นัดหมาย

4.กรณีมาตามนัดไม่ได้ ให้แลกกับเพื่อน

ขอให้พยายามและพบความสำเร็จครับ

กิจกรรมที่3ห้นักศึกษาตกลงกันเองโดยเร็วนะครับ

อาจารย์กฤษดา
IP: xxx.170.174.190
เขียนเมื่อ 

แจ้งถึงคุณวิชัย

1.กรุณาโทรประสานกับเพื่อแล้วจัดเลยก็ได้

2.เมื่อจัดแล้ว พิมพ์ลงในข้อคิดเห็นของบลอกนี้

3.อาจารย์จะได้ดำเนินการตามนั้น

ขอบคุณครับ

แจ้งนักศึกษาทุกท่าน
IP: xxx.170.174.190
เขียนเมื่อ 

แนวทางการประเมินโครงการวิจัย 3 บท

1.ให้นักศึกษาปรับปรุงเค้าโครงตามที่อาจารย์ได้comment หรือนักศึกษามีกรอบความคิดใหม่

2.ปรับแก้ตามรูปแบบการพิมพ์ของบัณฑิตวิทยาลัยทั้งรูปแบบ วิธีอ้างอิงและหัวข้อเรื่องในบท

3.แนวทางการประเมินโครงการวิจัยขั้นต้น

  (ก)เป็นประเด็นที่ทันสมัย น่าสนใจด้านQM มีทฤษฎีรองรับ 

  (ข)เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ QM ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น strategic planing/HRM/CRM/process improment/ information analysis&KM ฯลฯ

   (ค)เป็นการประยุกต์ใช้เทคนิคหรือวิธีการทางQM หลายๆวิธีประกอบกัน เช่น Benchmark  Sixsigma  QDF  HoQ  ที่มากกว่า QC หรือ PDCA  

    (ง)เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยทำได้ เก็บข้อมูลและจัดการได้ เช่น ทำ strategic ต้องเป็นผู้บริหารขององค์กร  ทำ process improvement ต้องเป็นเจ้าของกระบวนการ  ทำเรื่องในองค์กรมราเราทำงานอยู่แล้ว เป็นต้น

อาจารย์กฤษดา
IP: xxx.170.174.190
เขียนเมื่อ 

การเขียนบันทึก

นักศึกษาสามารถเขียนข้อคิดเห็นในบันทึกนี้ต่อเรื่องไป เพื่อนักศึกษาทุกคนจะได้เข้ามาติดตามเรื่องได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

คุณวิชัย ศรีมาวรรณ์
IP: xxx.144.166.162
เขียนเมื่อ 

    เรียน อาจารย์กฤษดา

    ผมขอส่งรายชื่อนักศึกษาที่จะเข้าพบอาจารย์เพื่อปรึกษาเรื่องทำวิทยานิพนธ์ ของ QM รุ่น 7 ดังนี้.-

เสาร์ที่ 26/11/48 เวลา 09.00 น.
1.      คุณนุพงษ์  อนุกูล
2.      คุณนาวี  สกุลรุจินันท์
3.      คุณอนุวัติ  พานิช
4.      คุณเพชรพิชชา  อินทนุรักษ์
5.      คุณประนอม  เมติพุทธาวรกุล
เสาร์ที่ 3/12/48 เวลา 09.00 น.
1.      คุณนินาถ  มงคลแก้วสกุล
2.      คุณสุรชัย  ศีลพิพัฒน์
3.      คุณวิชัย  ศรีมาวรรณ์
4.      คุณสุฬาวดี  แสงสวรรค์
5.      คุณประณต  สมิตัย

เสาร์ที่ 10/12/48 เวลา 09.00 น.
1.      คุณศิริกุล  ประยูรหงษ์
2.      คุณศักดิ์สิทธิ์  สุขสุคนธ์
3.      คุณณัฐวรรธน์  ชูโชติ
4.      คุณบุรินทร์ทิพย์  ชัยสวัสดิ์
เสาร์ที่ 17/12/48 เวลา 09.00 น.

1.      คุณศิริกลุ  ประยูรหงษ์
2.      คุณนาวี  สกุลรุจินันท์
3.      คุณนุพงษ์  อนุกูล
4.      คุณศักดิ์สิทธิ์  สุขสุคนธ์
5.      คุณนินาถ  มงคลแก้วสกุล
6.      คุณสุรชัย  ศีลพิพัฒน์
7.      คุณณัฐวรรธน์  ชูโชติ

เสาร์ที่ 24/12/48 เวลา 09.00 น.
1.      คุณบุรินทร์ทิพย์  ชัยสวัสดิ์
2.      คุณวิชัย  ศรีมาวรรณ์
3.      คุณสุฬาวดี  แสงสวรรค์
4.      คุณประณต  สมิตัย
5.      คุณเพชรพิชชา  อินทนุรักษ์
6.      คุณอนุวัติ  พานิช
7.      คุณประนอม  เมติพุทธาวรกุล

เสาร์ที่ 6-8-9 /1/49 ขอปรับเป็น 6-7-8
เรียงลำดับตามรหัสนักศึกษา 4701900002 ~ 19
นักศึกษา 14 คน อาจารย์ 6 คน ขอเป็นที่มหาวิทยาลัยจะได้ไหมครับ?

 

 

                      

 

กฤษดา
IP: xxx.170.174.149
เขียนเมื่อ 
ขอเชิญนักศึกษาเข้าใช้ชั้นเรียนที่  http://i-classroom.blogspot.com/ อีกหนึ่งแห่ง
อาจารย์กฤษดาครับ
IP: xxx.170.174.105
เขียนเมื่อ 

ขอปรับตารางนัดติว-วิทยานิพนธ์

เสาร์ที่ 26/11/48 เวลา 09.00 น.
1.คุณนุพงษ์ อนุกูล2.คุณนาวี สกุลรุจินันท์3.คุณอนุวัติ พานิช4.คุณเพชรพิชชา อินทนุรักษ์5.คุณประนอม เมติพุทธาวรกุล
------------------------------------------------------------------------------------------------
เสาร์ที่ 3/12/48 เวลา 09.00 น. (ขอเวลาปรับเป็นวันเสาร์ที่26/11/48 เวลา 13.00น.)
1.คุณนินาถ มงคลแก้วสกุล2.คุณสุรชัย ศีลพิพัฒน์3.คุณวิชัย ศรีมาวรรณ์4.คุณสุฬาวดี แสงสวรรค์5.คุณประณต สมิตัย
------------------------------------------------------------------------------------------------
เสาร์ที่ 10/12/48 เวลา 09.00 น. (ขอเวลาปรับเป็นวันอาทิตย์ที่27/11/48 เวลา 9.00น.)
1.คุณศิริกุล ประยูรหงษ์2.คุณศักดิ์สิทธิ์ สุขสุคนธ์3.คุณณัฐวรรธน์ ชูโชติ4.คุณบุรินทร์ทิพย์ ชัยสวัสดิ์
------------------------------------------------------------------------------------------------
เสาร์ที่ 17/12/48 เวลา 09.00 น.
1.คุณศิริกลุ ประยูรหงษ์2.คุณนาวี สกุลรุจินันท์3.คุณนุพงษ์ อนุกูล4.คุณศักดิ์สิทธิ์ สุขสุคนธ์5.คุณนินาถ มงคลแก้วสกุล
6.คุณสุรชัย ศีลพิพัฒน์7.คุณณัฐวรรธน์ ชูโชติ
------------------------------------------------------------------------------------------------
เสาร์ที่ 24/12/48 เวลา 09.00 น.
1.คุณบุรินทร์ทิพย์ ชัยสวัสดิ์2.คุณวิชัย ศรีมาวรรณ์3.คุณสุฬาวดี แสงสวรรค์4.คุณประณต สมิตัย5.คุณเพชรพิชชา อินทนุรักษ์
6.คุณอนุวัติ พานิช7.คุณประนอม เมติพุทธาวรกุล
------------------------------------------------------------------------------------------------
เสาร์ที่ 6-8-9 /1/49
ขอปรับเป็น 6-7-8เรียงลำดับตามรหัสนักศึกษา 4701900002 ~ 19นักศึกษา 14 คน อาจารย์ 6 คน
ขอเป็นที่มหาวิทยาลัยจะได้ใหมครับ------ตอบว่าได้ครับ/เตรียมการต่อไปเลย