ประชาพิจารณ์ พรบ.ข้าวแห่งชาติ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 นี้มูลนิธิข้าวขวัญร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) จะจัดให้มีการให้ข้อมูลและทำประชาพิจารณ์ เรื่องพระราชบัญญัติข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 1 โดยครั้งแรกนี้จะมีเครือข่ายชาวนา จากภาคกลาง มาร่วมกิจกรรมกันที่ สุพรรณบุรี  

 ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาความยากจนทั้งในภาคประชาชนรวมถึงภาคเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง กระทั่งได้มีการร่างกฎหมายพระราชกำหนด และพระราชบัญญัติฉบับต่างๆ ขึ้นมากมาย เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวม และให้ครอบคลุมในหลายๆ ด้านของการพัฒนาประเทศ

 หนึ่งในนั้นคือร่างพระราชบัญญัติข้าวแห่งชาติ ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ได้ร่างขึ้นเพื่อให้เกิดการศึกษา และจัดทำประชาพิจารณ์ ในการศึกษาข้อดี และข้อจำกัด ที่จะมีขึ้นหากมีการประกาศใช้ ในฐานะที่ข้าวเป็นมรดกของชาติทุกคนในประเทศเป็นเจ้าของ

ดังนั้นประชาชน และชาวนนาไทยจึงควรที่จะศึกษาให้รอบด้าน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่พระราชบัญญัติข้าวแห่งชาติ ฉบับนี้เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยและสิทธิของชาวนาไทยทั้งประเทศและเพื่อนำข้อเสนอจากเวที เสนอแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติข้าวแห่งชาติ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย ตลอดจนสิทธิแห่งการเป็นเจ้าของมรดกของชาติร่วมกันทั้งประเทศ

ซึ่งงานนี้จัดที่ขึ้น ห้อง Grandboll Room โรงแรมคุ้มสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. ใครสนใจ ติดต่อโดยตรงได้ที่มูลนิธิข้าวขวัญ 035-597193 คุณจันทนา หงษ์ษา หรือ ที่ 02-6199701 (จิราวรรณ) ประชาสัมพันธ์สคส.ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาสัมพันธ์สคส.ความเห็น (1)

น้ำ(pr)
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ลืมให้ดูกำหนดการค่ะ

กำหนดการ
การให้ความรู้ชาวนารับมือพระราชบัญญัติข้าวแห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิการยน 2548  เวลา 09.00-17.00 น.
ณ ห้องGrandboll Room โรงแรมคุ้มสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี

************************************************************

08.00 – 08.50  น.   ลงทะเบียน

08.50 – 09.00 น.  ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน
   โดยคุณจันทนา หงษา

09.00 – 12.00 น.  อภิปรายให้ความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติข้าวแห่งชาติ
   
  -มิติทางความหลากหลายพันธุ์ข้าว ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
โดย ดร.ทิพวัลย์ ศรีจันทร์
   
   มิติทางกฎหมาย และทรัพย์สินทางภูมิปัญญา
   โดยอาจารย์เจริญ คัมภีรภาพ

-มิติทางสิทธิเกษตรกร สิทธิชุมชน และภาพรวมของวิถีการดำเนินชีวิตของ ชาวนาไทย
  โดยคุณเดชา ศิริภัทร

   ดำเนินรายการโดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัล

13.00 – 16.00 น.  รับฟังความคิดเห็น และข้เสนอแนะจากเวทีใหญ่
   โดย คุณชมชวน บุญระหงษ์ และคุณจันทนา หงษา

16.00 – 17.00 น.  สรุปข้อเสนอจากเวที และร่วมลงชื่อ เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

17.00 น.   เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ