วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 นี้มูลนิธิข้าวขวัญร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) จะจัดให้มีการให้ข้อมูลและทำประชาพิจารณ์ เรื่องพระราชบัญญัติข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 1 โดยครั้งแรกนี้จะมีเครือข่ายชาวนา จากภาคกลาง มาร่วมกิจกรรมกันที่ สุพรรณบุรี  

 ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาความยากจนทั้งในภาคประชาชนรวมถึงภาคเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง กระทั่งได้มีการร่างกฎหมายพระราชกำหนด และพระราชบัญญัติฉบับต่างๆ ขึ้นมากมาย เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวม และให้ครอบคลุมในหลายๆ ด้านของการพัฒนาประเทศ

 หนึ่งในนั้นคือร่างพระราชบัญญัติข้าวแห่งชาติ ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ได้ร่างขึ้นเพื่อให้เกิดการศึกษา และจัดทำประชาพิจารณ์ ในการศึกษาข้อดี และข้อจำกัด ที่จะมีขึ้นหากมีการประกาศใช้ ในฐานะที่ข้าวเป็นมรดกของชาติทุกคนในประเทศเป็นเจ้าของ

ดังนั้นประชาชน และชาวนนาไทยจึงควรที่จะศึกษาให้รอบด้าน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่พระราชบัญญัติข้าวแห่งชาติ ฉบับนี้เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยและสิทธิของชาวนาไทยทั้งประเทศและเพื่อนำข้อเสนอจากเวที เสนอแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติข้าวแห่งชาติ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย ตลอดจนสิทธิแห่งการเป็นเจ้าของมรดกของชาติร่วมกันทั้งประเทศ

ซึ่งงานนี้จัดที่ขึ้น ห้อง Grandboll Room โรงแรมคุ้มสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. ใครสนใจ ติดต่อโดยตรงได้ที่มูลนิธิข้าวขวัญ 035-597193 คุณจันทนา หงษ์ษา หรือ ที่ 02-6199701 (จิราวรรณ) ประชาสัมพันธ์สคส.ค่ะ