รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง “สืบสานปณิธาน อนุบาลในฝัน” สาระนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

น้องแอล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชื่อผลงาน        รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง “สืบสานปณิธาน อนุบาลในฝัน
                       สาระนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ผู้รายงาน     กัญญาภัค ปานอินทร์    ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

สถานศึกษา     โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

                      สำนักการศึกษา  เทศบาลนครหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

                       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย

ปีการศึกษา      2560

บทคัดย่อ

           การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง “สืบสานปณิธาน อนุบาลในฝัน” สาระนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง “สืบสานปณิธาน อนุบาลในฝัน” สาระนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง “สืบสานปณิธาน อนุบาลในฝัน” สาระนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง “สืบสานปณิธาน อนุบาลในฝัน” สาระนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย แบบเจาะจง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 31 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ผู้รายงานรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง “สืบสานปณิธาน อนุบาลในฝัน” สาระนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 4 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 ฉบับ และแบบสอบถามความพึงพอใจ 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ซึ่งมีผลการศึกษา  ดังนี้ 

            1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง “สืบสานปณิธาน อนุบาลในฝัน” สาระนาฏศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพ  82.20/82.04

            2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เอกสารประกอบ

การเรียน เรื่อง “สืบสานปณิธาน อนุบาลในฝัน” สาระนาฏศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

            3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง “สืบสานปณิธาน อนุบาลในฝัน” สาระนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมงานวิจัยทางการบริหารการศึกษาความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

658591

เขียน

06 Dec 2018 @ 23:23
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก