เราได้รับการยืนยันว่าจะได้รับการสนับสนุนโครงการ

เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปี2550ต่อ  พวกเราอยากให้การขับเคลื่อน

เป็นไปรูปแบบใดช่วยเข้ามาเสนอด้วย

                             จากพี่แมว พี่ติ๋ม  รพ.หาดใหญ่