PBL เพื่อการเรียนรู้ของครู


บ่ายวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ผมไปร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง โครงการ sQip (1) (2) ที่ สกว. ในฐานะที่ปรึกษา ได้เรียนรู้มาก    โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการตั้งคำถาม “ขอให้เล่าเรื่อง PLC ในโรงเรียน     ว่ามีเป้าหมายอย่างไร  ดำเนินการอย่างไร   ครูได้เรียนรู้อะไร   และเกิดผลอะไรที่ตัวเด็กนักเรียน” ให้ครูและผู้อำนวยการโรงเรียนสองแห่งที่ได้รับเชิญมาร่วมประชุม     

 คำตอบทำให้ผมรู้ว่า ครูและผู้อำนวยการโรงเรียนที่มาร่วมประชุมไม่เข้าใจ PLC ที่แท้    เกิดข้อสงสัยว่า เป็นเช่นนี้ ในโรงเรียนส่วนใหญ่ ทั้งประเทศหรือไม่

คำตอบจากครู ๑ ท่าน และ ผู้อำนวยการโรงเรียน ๑ ท่าน ไม่เอ่ยถึงการเรียนรู้ของครูเลย     

PLC คือเครื่องมือช่วยการเรียนรู้ของครู   ที่เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ   และเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม          

ฟังแล้วผมตีความว่า PLC ถูกนำไปเป็นเครื่องประกอบพิธีกรรม คล้ายๆ เป็นรูปเคารพ   เอาไว้เอ่ยถึง เพื่อความศักดิ์สิทธิ์   

วิจารณ์ พานิช

๒๘ ก.ย. ๖๑


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)