รายวิชาศึกษาทั่วไป : ๐๐๓๖๐๐๖ ภาวะผู้นำ ๑-๒๕๖๑ (๕) สำรวจปัญหา


ครั้งที่ ๕-๖ ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา ๐๐๓๖๐๐๖ ภาวะผู้นำ เป็นการลงพื้นที่ทดลองสำรวจปัญหาภายในมหาวิทยาลัย โดยกำหนดเงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้

 • ให้นิสิตจับกลุ่มกันเอง กลุ่มละ ๘-๑๐ คน (ไม่เกิน ๑๐ คน)
 • ให้นิสิตร่วมกันลงพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย (หรือรอบมหาวิทยาลัย .. ไม่ให้ไปไกล) สำรวจปัญหาเกี่ยวกับขยะ และเก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับขยะ 
 • ให้ประชุมกลุ่มกันเพื่อกำหนดวิธีการสื่อสารระหว่างกลุ่ม ... แนะนำให้สร้างกลุ่มไลน์ของกลุ่มต่างหาก 
 • ตั้งชื่อกลุ่มโดยใช้ชื่อสัตว์ที่มีพฤติกรรมเป็นผู้นำ (เช่น ห่านฟ้า) แล้วสร้างอัลบั้มภาพโดยใช้ชื่อกลุ่ม ลงในกลุ่มไลน์ของรายวิชา 
 • โพสท์ภาพอย่างน้อย ๓ ภาพลงในอัลบั้ม ได้แก่ 
  • ภาพรวม ... ภาพที่แสดงหน้าตาของสมาชิกทุกคนอย่างชัดเจน 
  • ภาพแสดงรายชื่อและรหัสนิสิต 
  • ภาพผลการสำรวจตามโจทย์ที่มอบให้  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Learning Outcome, LO) ในการเรียนรู้สำคัญคือ ทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร และทักษะการทำงานร่วมกัน (Callaboration) ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นครั้งแรกของการแบ่งกลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ ๑๐ คน ด้วยเงื่อนไขกำกับว่า ทุกคนต้องมีบทบาทหน้าที่หลักของตนเองในการทำงาน

บันทึกผลการลงพื้นที่ของแต่ละกลุ่ม

ในการจัดการเรียนรู้รายวิชานี้ ได้จัดให้มีนิสิตผู้ช่วยอาจารย์ (Lecturer Assitant, LA) เพื่อช่วยตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของนิสิต ผมจึงใช้การเขียนบันทึกนี้สื่อสารกับทั้งอาจารย์ผู้สอน นิสิต และนิสิต LA ไปพร้อมๆ กับกาบันทึกการสะท้อนผลไปด้วย ...  จึงต้องขออภัยผู้อ่านและนิสิตทุกคนที่ปรากฎภาพหรือปรากฎชื่อในบันทึกนี้

หลังจากที่ได้มอบหมายให้ลงสำรวจพื้นที่ เกี่ยวกับปัญหาขยะแล้ว สัปดาห์ที่ ๖ เราได้ระดมสมองกันสร้างชิ้นงานลงบนกระดาษปลู๊ฟ ดังแสดงต่อไปนี้

๑) กลุ่มแมวน้ำ

กลุ่มแมวน้ำลงพื้นที่สำรวจบริเวณที่พักขยะหลังอาคารศิลปะกรรม มีการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมาก สรุปความรุนแรงของปัญหาและสาเหตุดังภาพ


ปัญหาที่พบ

 • ไม่มีระเบียบในการทิ้งขยะ
  • ขยะไม่ได้ขัดแยกประเภทก่อนทิ้ง
  • ไม่มีการจัดเก็บหรือมัดปากถุงขยะให้เรียบร้อยก่อนทิ้ง
 • ขยะส่งกลิ่นเหม็น
 • ขยะบางอย่างไม่สามารถนำไปใช้ต่อได้ เช่น ปูนปาสเตอร์ เศษไม้ ....  น่าจะหมายถึง สามารถเอาไปใช้อีกได้ 
 • มีขยะมาจากหลายอาคารมาทิิ้งโดยไม่แยกขยะเช่นกัน 
สาเหตุของปัญหา
 • การไม่แยกขยะ ส่วนใหญ่คือตัวของนิสิตเอง 
 • ปริมาณขยะมีมากเกินกว่าจะจัดการด้วยเครื่องจัดการขยะ...จึงทำให้เกิดขยะล้น
 • จุดนี้เป็นจุดที่มีปัญหาขยะมากที่สุดกว่าทุกจุด โดยเฉพาะขยะหนักเช่น ปูนปาสเตอร์ ฯลฯ 
การแก้ปัญหา
 • ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดจุดทิ้งขยะไว้อย่างชัดเจน 
 • มหาวิทยาลัยมีรถเก็บขนขยะทั้งหมด ๔ คัน มีการจัดเก็บขยะทุกวัน ๆ ละ ๕-๑๐ ตัน 
 • แยกขยะ ขยะอินทรีย์นำไปทำปุ๋ย ขยะรีไซเคิลเอาไปขาย
 • ลดปริมาณขยะ โดยเฉพาะถุงพลาสติก 
๒) กลุ่มเป็ดน้อย
กลุ่มเป็ดน้อยลงพื้นที่บริเวณตลาดน้อย ที่เป็นเหมือนโรงอาหารหลักของมหาวิทยาลัย   สรุปผลการสำรวจออกมาดังภาพ ปัญหาที่บพ
 • ปริมาณขยะมากเกินไป จัดเก็บไม่ทัน 
 • มีสุนัขมาคุ้ยขยะ
 • ขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้สัญจรไปมาและผู้อาศัยในบริเวณนั้น 
สาเหตุของปัญหา
 • มีบุคคลภายนอกเอาขยะมาทิ้งด้วย 
แนวทางแก้ไข
 • ลดปริมาณขยะ ถุงพลาสติก
 • ซ่อมเครื่องจัดการขยะ
 • คัดแยกขยะตามประเภท
๓) กลุ่มหมาป่าจ่าฝูง

กลุ่มหมาป่าจ่าฝูงลงพื้นที่สำรวจบริเวณสวนสุขภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผลการสำรวจสรุปดังภาพครับ 
ปัญหาที่พบ

.... ขยะบริเวณนั้นถือว่าเยอะนะคะ.. เพราะเป็นพื้นที่สาธารณะด้วย ...ขยะบางชิ้นอยู่ในป่า คนไม่สามารถเข้าไปเก็บได้...

สาเหตุของปัญหา

... เป็นปัญหาที่เกิดจากตัวคน คือ "จิตสำนึกของคน" ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและธรรมชาติ...

วิธีแก้ปัญหา
...ต้องแก้ปัญหาที่ตัวคน คือ ตนเอง ต้องลดการใช้ขยะ เช่น กระดาษ พลาสติก และแยกขยะ...

๔) กลุ่มม้าขาว 

กลุ่มม้าขาวไปสำรวจขยะบริเวณถนนข้างตลาดน้อยปัญหา


 • บริเวณถนนข้างตลาดน้อย (น่าจะเป็นทิศเหนือ) มีขยะอยู่เกลื่อนกลาดทั้งในพุ่มไม้และท่อระบายน้ำ 
 • จำนวนนิสิตและบุคลากรมาก ก่อขยะวันละ ๔-๕ ตัน .... ความจริงตอนวันละ ๑๐ ตันครับ 
ผลกระทบ
 • ท่อระบายน้ำอุดตัน เนื่องจากมีขยะมาอุด
 • เกิดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค.... 
 • ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
แนวทางแก้ไข
 • จัดตั้งถังขยะให้เพียงพอ .....   จริงๆ อยู่ที่จิตสำนึกของคน
 • ปลูกจิตสำนึก ... ทำอย่างไร...
 • ติดป้ายโฆษณา รณรงค์  ... ไม่ได้ผล และไม่ยั่งยืน ....
๕) เพกาซัส

กลุ่มเพกาซัส ไปสำรวจซอยแรกของหมู่บ้านลักษณาวดี หลังที่ว่าการเทศบาลขามเรียง • ปัญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขจะคล้ายๆ กันกับกลุ่มข้างต้น 
เนื่องจากปัญหาสาเหตุรวมถึงวิธีการแก้ไขจะคล้ายกัน จึงขอ

๖) กลุ่มฉลาม

กลุ่มฉลามลงพื้นที่สำรวจศึกษาวิธีการจัดการขยะของมหาวิทยาลัย ที่โรงคัดแยกขยะของมหาวิทยาลัย  โดยได้สัมภาษณ์ขอข้อมูลกับพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลและจัดการเรื่องนี้ สรุปผลออกมาได้ดังรูป


 • สังเกตว่า สาเหตุหลักของปัญหาขยะ คือ ปัญหาเกี่ยวกับจิตสำนึก 


๗) กลุ่มแมวน้อย

กลุ่มแมวน้อยลงพื้นที่บริเวณข้างร้านแจ่วฮ้อนอินเตอร์ ถนนเชื่อมมหาวิทยาลัยไปทางหมู่บ้านดอนยม

๘) กลุ่มมังกร

กลุ่มมังกรลงพื้นที่สำรวจบริเวณหมู่บ้านลักษณาวดี ๙) กลุ่มพญาอินทรี

กลุ่มพญาอินทรีลงพื้นที่สำรวจบริเวณตลาดน้อย

๑๐) กลุ่มปลาทอง

กลุ่มปลาทองลงสำรวจบริเวณลานจอดรถข้ามจุดเขียว๑๑) กลุ่มโลมา

กลุ่มโลมาลงพื้นที่สำรวจบริเวณอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๒) กลุ่มนกฮูกน้อย

กลุ่มนกฮูกน้อยลงพื้นที่บริเวณลานจอดรถข้าอาคารราชนครินทร์

๑๓) กลุ่มทาคิน

กลุ่มทาคินลงสำรวจที่โรงอาหารกลาง ม.เก่า

 • สังเกตว่านิสิตระบุสาเหตุปัญหาชัดเจนคือการไม่แยกขยะ  เป็นเรื่องของจิตสำนึก   และเสนอวิธีแก้ไขโดยให้ทำการแยกขยะ

๑๔) กลุ่มสิงโตผู้น่ารัก

กลุ่มสิงโตผู้น่ารัก ลงพื้นที่สำรวจบริเวณโรงเก็บขยะ (จุดพักขยะ) ที่มหาวิทยาลัยจัดทำไว้  โดยเลือกสำรวจ ๓ จุด ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และคณะวิทยาศาสตร์ โดยทุกจุดจะนำขยะมารวมที่โรงเก็บพักขยะ ณ ตลาดน้อย  • กลุ่มนี้พบว่า ขยะมาจาก พ่อค้า แม่ค้า นิสิต และบุคลากร ตามลำดับ
 • ปัญหาที่พบคือ ระบบสายพานของเครื่องจัดการขยะชำรุด ทำให้ไม่สามารถจัดการขยะได้ 
 • พื้นที่โรงเก็บขยะมีประมาณ ๓-๔ ไร่ 
 • ขยะภายในมหาวิทยาลัยจะเก็บขนประมาณ ๕ ตันต่อวัน  และ ๑๐ ตัน สำหรับวันที่มีกิจกรรมพิเศษ 
 • เจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูล และสามารถเชิญมาร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในการขับเคลื่อนต่อไปคือ คุณศิริลักษณ์ ไชยสงเมือง ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานจัดการขยะและของเสีย 

๑๕) กลุ่มแกะ

๑๖) กลุ่มหมี

๑๗) กลุ่มหนู
๑๘) กลุ่มกระทิง


๑๙) กลุ่มช้าง

๒๐) กลุ่มผึ้งน้อย

สรุปภาพรวมของการสำรวจปัญหา

 • เรามีปัญหาขยะ 
 • ปัญหาขยะไม่ถึงขั้นรุนแรง สำหรับพื้นที่ในมหาวิทยาลัย ยกเว้นบริเวณหลังอาคารศิลปกรรมที่จำเป็นต้องใช้วัสดุทั้งธรรมชาติและไม่ธรรมชาติสำหรับการสร้างสรรค์ชิ้นงาน  
 • นิสิตเกือบทุกกลุ่ม กำหนดพื้นทีสำรวจภายในมหาวิทยาลัยตามที่ได้กำหนด มีบางกลุ่มเท่านั้นที่ขออนุญาตสำรวจในชุมชนที่ตนเองอยู่  ซึ่งจะพบว่า ปัญหาขยะรุนแรงกว่าภายในมหาวิทยาลัย 
 • เกือบทุกกลุ่ม สะท้อนตรงกันว่า สาเหตุของปัญหาคือ ไม่มีการแยกขยะเลย ทำให้เกิดปัญหาหลายๆ อย่างตามมา นิสิตสะท้อนว่า เป็นเพราะนิสิตยังขาดจิตสำนึกในเรื่องนี้ 
 • วิธีการแก้ไขที่ทุกกลุ่มสะท้อนตรงกันคือ ให้แยกขยะ 
ชัดเจนว่าต้องเริ่มอย่างไร ... ที่เหลือก็คือ "ความเพียร" (ลงมือทำ) ... เจอกันตอนต่อไปครับ 
หมายเลขบันทึก: 657192เขียนเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2018 09:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2018 09:35 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี