วันนี้กำลังหาความรุ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Benchmarking  จับพลัดจับพลูเข้าไปที่ เวปไซต์การประกันคุณภาพของจุฬา มีเมนูหนึ่งที่ตนเองเห็นแล้วสนใจ  "รวมเรื่องน่าประทับใจ" จึงเข้าไปอ่าน ก็เลยขอนำมาฝากชาวมนุษย์ศาสตร์ ซึ่งบางคนอาจทราบแล้ว (แต่ตัวเองยังไม่รู้)  อ้างอิงจาก  http://www.cu-qa.chula.ac.th/suggest/impression.asp

ชื่อ kannikar [23 พ.ค. 49 - 19:26 น. ]

2045

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส
จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ทำการเรียนการสอนด้านภาษาฝรั่งเศสของประเทศไทย ประจำปี 2547-2548 ของสมาคมฝรั่งเศส-ไทย ซึ่งประเมินจากปริมาณนักศึกษา ผลงานวิจัย ตำราด้านภาษาฝรั่งเศสของอาจารย์ในคณะ-มหาวิทยาลัย คุณภาพในด้านการเรียนการสอน อัตราการหางานทำได้ของบัณฑิตที่จบในเอกวิชาภาษาฝรั่งเศส และผลงานต่างๆและรางวัลที่ได้รับทางด้านภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษา โดยวัดจากระดับค่าคะแนนเต็มที่ 100 คะแนน มีผลดังต่อไปนี้

1. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 90.71 คะแนน
2. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 87.64 คะแนน
3. คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 87.52 คะแนน
4. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 83.35 คะแนน
5. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 80.32 คะแนน
6. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 79.61 คะแนน
7. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 76.23 คะแนน
8. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 74.85 คะแนน
9. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 73.54 คะแนน
10. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 72.35 คะแนน
11. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 69.62 คะแนน
12. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 66.05 คะแนน
13. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 62.35 คะแนน
14. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 59.22 คะแนน
15. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 58.35 คะแนน
16. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 55.97 คะแนน
17. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 53.80 คะแนน
18. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 52.80 คะแนน
19. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 51.15 คะแนน

                                                                 ดอกแก้ว มน.
                                                                   6 ธ.ค.49