ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน.

ถ้าหากมีการตั้งคำถามขึ้นมาว่า.....

          วิชาความเป็นครู จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ED5101) สอนโดยอาจารย์กิตตินันท์  หอมฟุ้ง ได้ให้อะไรกับนักศึกษา ป.บัณฑิต บ้าง ?

ผมก็จะตอบว่า ได้ให้อะไรหลายๆอย่างที่ยังไม่เคยได้รับ ไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนครับ ซึ่งอาจารย์ได้ให้ความรู้ทางด้านวิชาการตามหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ท่านเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสอนรายวิชานี้เป็นอย่างดี อาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสาทถ่ายทอดให้นักศึกษาทุกคนด้วยความตั้งใจ เต็มใจและเต็มที่ในการสอนทุกครั้ง อาจารย์มีการเตรียมการสอน เตรียมใบงานต่างๆ รวมถึงสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอน และมีเทคนิคในการสอน วิธีการสอนที่ทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย เพื่อที่จะทำให้นักศึกษาได้นำไปใช้ในการสอนต่อให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ทำการสอนอยู่ เช่น การรับชมวีดีทัศน์แล้วให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นซึ่งจะทำให้นักศึกษาเกิดกระบวนการคิด เป็นการฝึกทักษะในการใช้ความคิดของตนเอง เมื่อได้นำไปใช้ในการสอนต่อให้แก่นักเรียนในโรงเรียน นักเรียนที่ได้เรียนนั้นเกิดความรู้สึกว่าเป็นการเรียนที่แปลกใหม่ ไม่เคยเรียนแบบนี้มาก่อน เนื้อหามีความสอดคล้องกับหลักการทางวิชาการที่อยู่ในตำราเรียน แต่แค่เปลี่ยนวิธีการสอนเท่านั้น เน้นการปฏิบัติ

 

หากมีคำถามต่อมาว่า.......

          วิชานี้ทำให้นักศึกษา ป.บัณฑิต มีความเป็นครู เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและทำให้นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู หรือไม่ เพราะเหตุใด ?

คำตอบ  :  ผมตอบได้เลยว่าทำให้ผมที่ทำหน้าที่เป็นครูผู้สอน ทั้งที่ไม่เคยเรียนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูมาก่อน ไม่เคยมีประสบการณ์ในการฝึกสอน สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดจิตวิญญาณในความเป็นครู มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูเกิดขึ้นในตนเอง คิดถึงนักเรียนเป็นสำคัญ ตระหนักถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนได้เห็นและนำไปปฏิบัติตามอย่างคำที่กล่าวไว้ว่า ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความเป็นครูของ "วณัฐพล"ความเห็น (21)

เขียนเมื่อ 

เช่นนั้นครับ ;)…

เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะ ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน

เห็นด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะ “ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน “

เขียนเมื่อ 

มีค่ามากจริงคับ

เขียนเมื่อ 

เหนด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ การที่จะสอนใคร เราต้อทำเป็นตัวอย่างก่อนเสมอ

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมค่ะ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ

เห็นด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยคะ

เห็นด้วยอีกเสียงครับ

เขียนเมื่อ 

ขื่นชมค่ะ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ แบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนค่ะ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งคะ ^^

เห็นด้วยคะ

เขียนบทความได้ดีมากเลยค่ะ ชื่นชอบบบบ

เขียนเมื่อ 

เยี่ยม

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ