จากที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสัมมนา 70 ปีสวนสุนันทา ผมได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องราวและวิธีการ จัดการสัมมนา จากที่ได้เข้าร่วม ผมได้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน ให้กับผู้เข้าสัมมนา ผมได้ทราบเกี่ยวกับ การเตรียมการก่อนการสัมมนาและขั้นตอนการจัดสัมมนา และวิธีการปฏิบัติตามขั้นตอนว่ามีอะไรบ้าง และมีการแบ่งฝ่ายแต่ละฝ่ายซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายฝ่าย เช่น ฝ่ายพิธีกร ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายอาคารสถานที่ และอื่น ๆ อีกหลายฝ่าย เพื่อนๆทุกคนในห้องต่างปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ในการจัดสัมมนา 2 วันนั้นคือ วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2549 ผมได้รับประสบการณ์ต่างๆมากมายได้เรียนรู้วิธีการจัดสัมมนาและกระบวนการทำงานของแต่ละฝ่ายว่ามีขั้นตอนการทำงานอย่างไรและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น ขอบคุณครับ