การทำทำงานยุคโลกาภิวัฒน์

                   ปัจจุปันประเทศต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราคาน้ำมันที่มีราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัญหาผู้ก่อการร้ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศชาติ ผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่กล้าที่จะขยายกิจการหรือลงทุนเพิ่ม แต่นโยบายของรัฐบาลมุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาในระดับสูง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี หากคำนึงถึงความต้องการของตลาดแรงงานในภาคธุรกิจด้วย จากข้อสังเกตเกี่ยวกับสถิติผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชุมพร ต้องการทำงานในพื้นที่ เป็นผู้ว่างงานหรือต้องการเลือกทำงานในพื้นที่เป็นผู้ว่างงานหรือต้องเลือกทำงานที่ใช้วุฒิการศึกษาต่ำกว่าที่จบมา เพราะตำแหน่งงานว่างที่นายจ้าง/สถานประกอบการเปิดรับสมัครส่วนใหญ่ใช้วุฒิการศึกษาในระดับปวช. และ ปวส. หรือต่ำกว่านี้ เท่านั้น ถ้าหากจะเปรียบเทียบกับการลงทุนในภาคธุรกิจแล้ว ถือว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเพราะการศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายนับแสนบาท ตลาดแรงงานของจังหวัดชุมพร เป็นตลาดแรงงานที่มีขนาดเล็ก ขาดแคลนแรงงานในระดับล่าง ทำให้ผู้ที่จบการศึกษาสูง ๆ และต้องการทำงานในสำนักงาน อาทิเช่น ตำแหน่งเสมียน ธุรการ บัญชี เป็นต้น ต้องประสบกับปัญหาการแข่งขันกันอย่างรุนแรง