วันที่30พ.ย.ผมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคมไม่ทอดทิ้งกันจัดโดยพมจ.นครศรีธรรมราช

ช่วงเช้าเปิดและกล่าวนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด จากนั้นเป็นการอภิปรายหัวข้อ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคมไม่ทอดทิ้งกันโดยภาคีภาคส่วนต่างๆประกอบด้วย
คุณเสถียร รัตนโชติ ภาคประชาสังคม
คุณทวี สร้อยสิริสุนทร ภาคประชาชน
คุณธนาวุฒิ ถาวรพราหม์ ภาคอปท.
คุณธีรศักดิ์ ขวัญเพ็ชร ภาคราชการ
คุณจามร เจริญภิบาล ภาคธุรกิจเอกชน
มีผมเป็นผู้ดำเนินรายการ
แต่ก่อนจะอภิปรายกัน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เข้ามาให้กำลังใจคนทำงาน เนื่องจากช่วงเช้าต้องไปรับรมต.มหาดไทย
ภาคบ่ายเป็นการระดมความเห็น3ประเด็นคือ
1.คนยากจนด้อยโอกาสคือใคร เข้าถึงได้อย่างไร?
2.มีใคร องค์กร เครือข่ายดูแลอยู่บ้าง อย่างไร?
แบ่งเป็น4กลุ่มย่อย เนื้อหาที่ระดมออกมามีพิเศษที่น่าสนใจหลายแง่มุมทีเดียว
การเคลื่อนงานของเราจะดูว่าระบบจัดการที่น่าสนใจมีที่ไหน อย่างไรบ้าง แล้วตั้งวงเรียนรู้ขยายผลกัน เพราะระบบเครือญาติ ชุมชนและอปท.ดูแลกันมีที่น่าสนใจอยู่มาก ที่เกินกำลังก็จะคิดหาทางช่วยเหลือกันต่อไปทั้งจากภาคีต่างๆและในส่วนของพม. โดยจะผสานเข้ากับโครงการหนุนเสริมกระบวนการชุมชนเข้มแข็งอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนด้วย