WMS Journal of Management (วารสารการจัดการ)

ชื่อวารสาร WMS Journal of Management (วารสารการจัดการ)
เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/ind...
ISSN 2286-718X
กำหนดออก ปีละ 3 ฉบับ 
ผู้ผลิต สำนักวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ขอบเขตเนื้อหา WMS Journal of Management (วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)  เป็นวารสารทางวิชาการ ครอบคลุมเนื้อหาด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยนำเสนอในรูปแบบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ซึ่งผลงานผลงานที่ได้รับการพิจารณาเผยแพร่ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ (peer review) อย่างน้อย 2 ท่าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resourcesความเห็น (0)