ห้องแล๊ปชุมชน ของนักส่งเสริมการเกษตร

   นานแล้วที่ดิฉันห่างหายไปจากเวทีจริงและเวทีเสมือน เพราะประสบการณ์บางอย่างก็ต้องการคำตอบที่เป็นจริงเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ให้กับนักส่งเสริมการเกษตร โดยตัวเราเองจะต้องเรียนรู้การจัดการองค์ความรู้ให้กับตนเองเพื่อแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

   "ห้องแล๊ปชุมชน" จึงเป็นสถานที่ทดลองให้กับนักส่งเสริมการเกษตรมาอย่างยาวนานให้กับคนทุกรุ่น ทั้งคนที่มีอดีตยาว อนาคตสั้น และน้องๆ นักส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ที่มี "อดีตสั้น อนาคตยาว" ซึ่งกำลังพัฒนาตนเองโดยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558-ปัจจุบัน

   เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 ดิฉันได้เข้าร่วมเวทีดังกล่าวกับน้องๆ โดยมีสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้จัดหลักสูตร และมีทีม Coach ซึ่งเป็นพี่ๆ จากแต่ละจังหวัดมาดูแลน้องๆ มาสอนน้อง มาฝึกน้อง มาจัดเวทีให้น้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ภาคสนาม ณ จังหวัดพิจิตร

   ซึ่งดิฉันได้ตระเวณดูการลงพื้นที่ถอดองค์ความรู้ของน้องๆ กับเกษตรกรทั้งวิสาหกิจชุมชน และศพก. ทำให้เห็นพัฒนาการของการใช้เครื่องมือของ Facilitator ในการจัดเวทีชุมชนเพื่อถอดองค์ความรู้ และเห็นเทคนิคการนำเสนอโดยใช้สื่อประสมประสาน น้องๆ รุ่นใหม่มีระบบคิด และวิธีการทำงานภายใต้ศักยภาพของตนเองและทีม ซึ่งเมื่อนำมาผนวกกับองค์ความรู้ของรุ่นพี่ ก็น่าจะเข้ากับยุค Thailand 4.0 ได้นะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (0)