ถอดบทเรียน เรื่อง Process Improvement for Medication Safety system

Yaowanat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วันที่ 5  กรกฎาคม 2560 ณ KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นฝึกถอดบทเรียน ใช้ทั้งการพิมพ์ข้อความบันทึกใน notebook และการบันทึกเสียงวิทยากร ถือว่าเป็นงานที่ท้าทาย มีความยากและมีความเครียดปนกันไป แต่ก็มีพลังใจที่จะพัฒนาตัวเอง  ต้องขอขอบพระคุณพี่ๆที่ให้โอกาสได้มาเรียนรู้และฝึกฝนการทำงานเป็น Note taker ในครั้งนี้ค่ะ

     บทนำ โดย รศ.ภญ.ธิดา  นิงสานนท์     
     การใช้แนวคิด 3
P (Propose – Process - Performance) เพื่อพัฒนางานด้านการจัดการระบบความปลอดภัยจากการใช้ยาตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกการจัดซื้อยา การเก็บรักษายา กำหนดยาสำรองในหอผู้ป่วย การทำ medical reconcile การทบทวนคำสั่งการใช้ยา การกระจายยาที่ต้องมีการตรวจสอบข้ามและการตรวจซ้ำ การคืนยาที่เหลือเก็บ medication error และ ADR ตลอดจนการติดตามประเมินผลการใช้ยาซึ่งยังเป็นจุดอ่อนของทุกหน่วยงาน ด้วยส่วนใหญ่ขาดการติดตามประเมินผลและไม่ได้นำข้อมูลการใช้ยามาทบทวนและปรับปรุงระบบการบริหารยาในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
     ปัจจุบันมีหลายโรงพยาบาลที่นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบการบริหารยาเพื่อลดภาระงาน และลดความคลาดเคลื่อนจากการบริหารยาลง  ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ระบบการบริหารยามีประสิทธิภาพคือ การสื่อสารข้อมูลการใช้ยาที่มีความชัดเจน เข้าใจตรงกันทุกหน่วยงาน และทุกวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารยา การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งทั้งในวิชาชีพเดียวกันและต่างวิชาชีพ เพื่อให้สามารถส่งต่องานกันโดยไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน นอกจากนี้การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบการบริหารยายังช่วยในการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาสู่การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการพัฒนาระบบให้ดีขึ้น โดยใช้หลักการ Swiss Cheese Model ใช้ในการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วต้องกลับไปดูช่องโหว่ที่เราจะปิดช่องโหว่หรือข้อผิดพลาดนั้นอย่างไร


เนื้อหา

การจัดการบัญชียาในโรงพยาบาล โดยใช้หลัก 3P โดย ภญ.วิชุนี  พิตรากูล โรงพยาบาลสมุทรสาคร

1. Propose กำหนดเป้าหมายที่ต้องการ โดยพิจารณาเป้าหมายการจัดการบัญชียาคืออะไร มีรายการยาที่เพียงพอกับการใช้งานหรือไม่ โดยพิจารณาโรคที่พบบ่อยในโรงพยาบาล  รายการยาที่ซื้อเพิ่มระหว่างปีหรือยานอกบัญชีที่มีการใช้มากขึ้น ซึ่งต้องมีการ update บัญชียาเพื่อให้มีแนวทางการใช้ยาที่เหมาะสม ปลอดภัย เพียงพอต่อการใช้ในโรงพยาบาล

2. Process improvement

  2.1 Process Design  เป็นการออกแบบกระบวนการทำงานที่เพิ่งเริ่มดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น ออกแบบแนวทางการใช้ยาที่เหมาะสม การออกแบบการใช้ยาให้เพียงพอต่อการใช้ในโรงพยาบาล

  2.2 Process improvement  เกิดจากการติดตามผลลัพธ์การใช้กระบวนการทำงานตามที่ออกแบบไว้ว่าได้ผลตามที่คาดหวังหรือไม่ อยู่ในขั้นตอนไหน แล้วนำมาพัฒนาต่อเนื่อง การรายงานผลจากผู้ปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญเพื่อสะท้อนกระบวนการทั้งหมด

3. Performance  การติดตามรายงานคุณภาพการใช้จาก medication error และ ADR นำมาวิเคราะห์โดยใช้ Control chart  จะทำให้เห็นข้อมูลยาที่ชัดเจนแล้วนำมาตั้งเป้าหมายการพัฒนาการนำยาเข้า-ออกจากบัญชียาของโรงพยาบาล ถ้ายังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้กลับไปแก้ไขกระบวนการทำงานที่ทำให้เกิดปัญหาอีก


ใช้ 3P ในการบริหารจัดการใช้ยาให้ Safety โดย ภญ.รัชฎาพร  สุนทรภาส โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ความท้าทายของบริบทโรงพยาบาลระดับเหนือตติยภูมิ กำหนดเป้าหมายให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มีความปลอดภัย จึงมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานโดยใช้ระบบ IT มาช่วยโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล Medication error พบว่า การเห็นข้อมูลยาที่แตกต่างกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไข จึงเกิดการพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศระบบยา Computerized Physician Order Entry (CPOE) ที่สามารถตอบโจทย์การบริหารยาปลอดภัยทั้งจากนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของโรงพยาบาล ทำให้มีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติให้สอดคล้องกันมีการใช้ข้อมูลการใช้ยาที่เป็นข้อมูลเดียวกันทุกวิชาชีพ ซึ่งในขณะนี้ยังต้องมีการติดตามการใช้ระบบ IT อย่างต่อเนื่อง


บทสรุป /take home massage 

    ระบบบริหารยาในโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพโดยการนำแนวคิด 3P มาใช้ สามารถลดความเสี่ยงจากการใช้ยา และส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างเหมาะสม มีการใช้ข้อมูลการใช้ยาร่วมกันในสหสาขาวิชาชีพเพื่อกำหนดเป้าหมายการใช้ยาร่วมกัน ทั้งข้อมูลความเสี่ยงจากการใช้ยาจากระบบสารสนเทศ และการรับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสะท้อนนำสู่การกำหนดกระบวนการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน และมีการติดตามประเมินผลกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน HACC 15thความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ดีค่ะ เรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนา เปิดใจ เปิดโลกทัศน์ …

ทำไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเก่งแน่นอน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่แก้วที่ให้โอกาสเรียนรู้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมคะ