รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


ชื่อเรื่อง รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย นายยุทธกิจ  สัตยาวุธ
ปีที่ทำการศึกษา 2560
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนจากชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  3) ศึกษาพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมของนักเรียน ก่อนและหลังจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียนด้วยชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสำรวจพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมของนักเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย และ สถิติทดสอบค่า (t-test) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการในปีการศึกษา 2560 
ผลการศึกษาพบว่า
1. ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.23/83.84 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. พัฒนาการทางด้านพฤติกรรมของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด

คำแนะนำในการใช้

ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลระนอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังระเบียบวินัย นิสัยรักการอ่าน และการประหยัดอดออมให้กับผู้เรียน การเรียนรู้จากชุดกิจกรรมนี้ ครู นักเรียน และผู้ปกครองจำเป็นต้องมีทักษะในการใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนในการเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นก่อนเข้าสู่บทเรียน ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้เครื่องมือที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ โดยมีการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ให้สามารถเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื้อหาในชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วยแบบทดสอบสำหรับภาคเรียนที่ 1 และ 2 แบบสำรวจพัฒนาการทางด้านพฤติกรรม ใบงานและคลังความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงสู่กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ดังนี้
1. นิทานชีวิต
2. จิตอาสา
3. Housework
4. อยู่อย่างพอเพียง
5. ปัจจัย 4
6. ชุดประจำชาติอาเซียน
7. กล้วยตาก
8. ผักบุ้งไฮโดรโปนิกส์
9. Heart of Green
10. 3R
11. Logo
12. DIY
13. "การให้..ไม่สิ้นสุด"
14. Toy Story
15. Play Time
16. รู้ค่าพลังงานทดแทน
17. ฝนแปดแดดสี่
18. สุขกายสบายใจ

Website : https://sites.google.com/anuba...
Email : [email protected]

abCreativeThinking.pdf


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงานวิชาการความเห็น (0)