รายงานผลการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่องเศษส่วน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหลักเขต

บทคัดย่อ

รายงานผลการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่องเศษส่วน เพื่อเสริม สร้างความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา   โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหลักเขต  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่องเศษส่วน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู้เรื่องเศษส่วน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการเรียนรู้เรื่องเศษส่วน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา โดยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านหลักเขต ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 จำนวน 34 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

ประกอบด้วย 1) ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้เรื่องเศษส่วน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 22 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู้เรื่องเศษส่วน 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่องเศษส่วน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.40/82.35  2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศษส่วนฯ พบว่าคะแนนหลังเรียนมีค่าพัฒนาสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 41.47 3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่องเศษส่วน อยู่ในระดับพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.42, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.65)บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ความเห็น (0)